Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WOŹNICE, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34187692

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

KLIENT SERWISU

WOŹNICE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Zarządca masy sanacyjnej Bogusławy Januszewskiej prowadzącej działalność pod firmą Zakład Obsługi Rolnictwa „BIRAWIT” Witold Januszewski w Szczuczynie

zaprasza do udziału w przetargu na nabycie nieruchomości

  1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości składającej się z niezabudowanych działek o nr ewidencyjnych 172/1, 172/2 oraz działki 233/21 zabudowanej budynkiem produkcyjno – usługowym i gospodarczym oraz budynkiem transportu i łączności, o łącznej powierzchni 1.285.131 m2, położonej w miejscowości Woźnice, województwie warmińsko – mazurskim, powiecie mrągowskim, gminie Mikołajki, obręb 016, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1M/00031592/3.
  2. W skład przedmiotu przetargu (aukcji) nie wchodzą żadne ruchomości, za wyjątkiem ruchomości stanowiących części składowe budynku.
  3. Cena wywoławcza wynosi 3.886.540,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści złotych 00/100) netto +VAT.
  4. Warunkiem skutecznego złożenia oferty jest m.in. wniesienie przed złożeniem oferty wadium w wysokości 390.000,00 zł  (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na rachunek masy sanacyjnej o numerze 56 1160 2202 0000 0005 0313 7729, z dopiskiem „Przetarg na nabycie nieruchomości OL1M/00031592/3 – sygn. akt VIII GRs 10/21”.
  5. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 19 lipca 2022 roku, w gmachu Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania oferty).
  6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 lipca 2022 roku, w gmachu Sądu Rejonowego
    w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, w sali nr XXVII, o godz. 11.30. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Zarządcę w obecności Sędziego-komisarza i przybyłych oferentów.
  7. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i jego warunków, w tym w szczególności dotyczące przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, określone zostały w warunkach przetargu i aukcji złożonych przy piśmie Zarządcy z dnia 29 kwietnia 2022 roku, znajdującym się w aktach postępowania sanacyjnego prowadzonego przed Sądem Rejonowym Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, pod sygn. VIII GRs 10/21.
  8. Dodatkowe informacje odnośnie przetargu uzyskać można w Biurze Zarządcy pod tel. (22) 843 44 12, email: sekretariat@kgkancelaria.pl.

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu