Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

SZCZUCZYN, Podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34187699

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

KLIENT SERWISU

SZCZUCZYN

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Zarządca masy sanacyjnej Bogusławy Januszewskiej prowadzącej działalność pod firmą Zakład Obsługi Rolnictwa „BIRAWIT” Witold Januszewski w Szczuczynie

zaprasza do udziału w przetargu na nabycie nieruchomości

  1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości składającej się z działek o nr ewidencyjnych 1097/3, 1098/1, 1105/2, 1097/2 i 1098/2, zabudowanych budynkiem handlowo – usługowym z częścią mieszkalną oraz wiatą, o łącznej powierzchni 1.043 m2, położonej w miejscowości Szczuczyn, powiecie grajewskim, województwie podlaskim, adres: Pl. 1000-lecia 20, obręb 0005 Szczuczyn, dla której Sąd Rejonowy w Grajewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LM1G/00031054/4.
  2. W skład przedmiotu przetargu (aukcji) nie wchodzą żadne ruchomości, za wyjątkiem ruchomości stanowiących części składowe budynku.
  3. Cena wywoławcza wynosi 1.601.548,00 zł (słownie: jeden miliony sześćset jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych 00/100) netto +VAT.
  4. Warunkiem skutecznego złożenia oferty jest m.in. wniesienie przed złożeniem oferty wadium w wysokości 160.000,00 zł  (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na rachunek masy sanacyjnej o numerze 56 1160 2202 0000 0005 0313 7729, z dopiskiem „Przetarg na nabycie nieruchomości LM1G/00031054/4 – sygn. akt VIII GRs 10/21”.
  5. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 19 lipca 2022 roku, w gmachu Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania oferty).
  6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 lipca 2022 roku, w gmachu Sądu Rejonowego
    w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, w sali nr XXVII, o godz. 11.00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Zarządcę w obecności Sędziego-komisarza i przybyłych oferentów.
  7. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i jego warunków, w tym w szczególności dotyczące przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, określone zostały w warunkach przetargu i aukcji złożonych przy piśmie Zarządcy z dnia 06 maja 2022 roku, znajdującym się w aktach postępowania sanacyjnego prowadzonego przed Sądem Rejonowym Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, pod sygn. VIII GRs 10/21.
  8. Dodatkowe informacje odnośnie przetargu uzyskać można w Biurze Zarządcy pod tel. (22) 843 44 12, email: sekretariat@kgkancelaria.pl.

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu