Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

OPOLE, opolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34187552

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU

ul. FIRMOWA 1
45-594 OPOLE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), w związku z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916)

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu

informuje

o przystąpieniu do sporządzenia projektów zmiany planów zadań ochronnych ustanowionych nw. zarządzeniami:

  1. zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Barucickie PLH160009 (Dz. Urz. Woj. Opol. poz. 445 oraz Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 625);
  2. zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 16 października 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Żywocickie Łęgi PLH160019 (Dz. Urz. Woj. Opol. poz. 2226, z późn. zm.);
  3. zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą PLH160013 (Dz. Urz. Woj. Opol. poz. 1131);
  4. zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą PLH160012 (Dz. Urz. Woj. Opol. poz. 978);
  5. zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki w okolicach Chrząstowic PLH160010 (Dz. Urz. Woj. Opol. poz. 977);
  6. zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Grądy Odrzańskie PLB020002 (Dz. Urz. Woj. Dol. poz. 1944 oraz Dz. Urz. Woj. Opol. poz. 1101).

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole, sekretariat pon.-pt. w godz. od 800 do 1500 oraz na stronie internetowej RDOŚ w Opolu (adres: https://www.gov.pl/web/rdos-opole/obwieszczenia-i-zawiadomienia).

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia: pisemnie na wskazany powyżej adres RDOŚ w Opolu, ustnie do protokołu w siedzibie organu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat.opole@rdos.gov.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, przy czym ustosunkowanie się do nich nastąpi w uzasadnieniach do przyjętych dokumentów. Uwagi i wnioski wniesione po wskazanym wyżej terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu