Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

26.07.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WARSZAWA, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34193396

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Praca i Szkolenia, Konkursy na stanowisko

POLSKA AKADEMIA NAUK

POLSKA AKADEMIA NAUK - Company Logo

ul. PL. DEFILAD 1
00-901 WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Kanclerz Polskiej Akademii Nauk 

ogłasza nabór na stanowisko 

dyrektora jednostki PAN Dom Zjazdów i Konferencji

w Jabłonnie – pełny etat 

 • Miejsce pracy: Plac Defilad 1, Warszawa
 • Przewidywany termin zatrudnienia: III kwartał 2022 r.
 • Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony do 36 miesięcy (w tym okres próbny)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • prowadzenie działalności kulturalno-edukacyjnej i upowszechniającej naukę,
 • nadzór nad funkcjonowaniem jednostki w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących jej działalności, organizacji pracy oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i osób korzystających z usług placówki,
 • zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług, w tym wprowadzanie, utrzymanie i doskonalenie najwyższych standardów,
 • odpowiedzialność za politykę usługowo-sprzedażową kompleksu, 
 • budowanie relacji z obecnymi oraz nowymi klientami, w tym ich pozyskiwanie,
 • sprawowanie zarządu nad nieruchomościami powierzonymi, w tym  dbałość o stan techniczny zasobów,
 • współtworzenie i realizowanie planowanego budżetu finansowego, zarządzanie kosztami,
 • zarządzanie podległym zespołem,
 • sporządzanie raportów z podległego sobie obszaru,
 • zapewnienie wzrostu rentowności i wolumenu jednostki w kolejnych latach.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie,
 2. wysoko rozwinięte umiejętności menadżerskie, marketingowe, sprzedażowe, organizacyjne i interpersonalne,
 3. udokumentowany minimalny 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym, w tym preferowane doświadczenie w prowadzeniu ośrodków edukacyjno-konferencyjno-wypoczynkowych lub podobnych,
 4. kreatywność, a zarazem odpowiedzialność oraz zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
 5. znajomość przepisów prawa, w tym ustaw i rozporządzeń w szczególności o finansach publicznych, rachunkowości, prawie zamówień publicznych oraz kodeksu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy w ośrodkach konferencyjno-wypoczynkowych,
 6. swobodne posługiwanie się aplikacjami MS Office,
 7. znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 8. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 9. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • koncepcję funkcjonowania ww. pomocniczej jednostki opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu (w formie pisemnej i na nośniku elektronicznym),
 • informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami (CV, list motywacyjny), w tym informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm. dalej: KP), tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • oświadczenia:

1) o korzystaniu w pełni z praw publicznych;

2) o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, oświadczenie;

 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w spawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE, o treści: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Akademię Nauk z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych przekazanych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko dyrektora DZiK w Jabłonnie”.

Kandydat może złożyć dobrowolnie referencje i inne dane dotyczące jego dotychczasowej działalności zawodowej.

Zgłoszenia z klauzulą należy przesyłać na adres:

Zespół Spraw Pracowniczych PAN, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa; możliwe jest przesłanie skanu zgłoszenia na adres elektroniczny kadry@pan.pl w terminie do dnia 12 sierpnia 2022 r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, które na rozmowie rekrutacyjnej przedstawią do wglądu dokumenty potwierdzające wykształcenie, staż pracy, posiadane kwalifikacje/uprawnienia. Oferty rozpatrzone negatywnie zostaną zniszczone/usunięte po upływie 1 miesiąca od momentu zakończenia rekrutacji, nie później niż 31.12.2022 roku.

Informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych
  w ramach procesu rekrutacji jest
  Polska Akademia Nauk, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa tel. +48 22 182 61 03, e-mail: akademia@pan.pl (dalej: Akademia);
 2. administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iod@pan.pl
 3. podanie danych o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, dalej: KP) jest wymogiem ustawowym, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne;
 4. przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie o którym mowa w art. 221 § Kodeksu pracy, odbywać się będzie na tej podstawie.
  Jeśli wysyłasz do nas więcej danych osobowych niż wskazane w ww. przepisie, przetwarzamy również te dane na podstawie wyrażonej zgody
  w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydatów na pracowników Akademii;
 5. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez 1 miesiąc od momentu zakończenia rekrutacji, nie dłużej niż
  do 31.12.2022 r.
 6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. Nie zamierzamy także przekazywać ww. danych osobowych państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym;
 7. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 RODO,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 1.  wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją
  z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Akademię.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu