Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

26.07.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

CIECHANÓW, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34193625

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Praca i Szkolenia, Konkursy na stanowisko

POWIAT CIECHANOWSKI

ul. 17 STYCZNIA 7
06-400 CIECHANÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

DYREKTORA POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

IM. ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO

w Ciechanowie, ul. Warszawska 34, 06-400 Ciechanów, na czas określony 5 lat.

 1. Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie, zwanej dalej „Biblioteką”  może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:
 1. posiada wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane wykształcenie na kierunkach bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo, filologia polska;
 2. posiada ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania kulturą;
 3. posiada znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w szczególności bibliotek, w tym zasad gospodarki finansowej w instytucjach kultury;
 4. posiada minimum 5-cio letni staż pracy, w tym minimum 3-letni staż pracy na stanowisku dyrektora biblioteki, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego;
 5. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 8. posiada dobry stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;
 1. Wymagania dodatkowe stawiane kandydatom:
 1. umiejętności organizacyjno-menadżerskie;
 2. znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych.
 3. wysoka kultura osobista, komunikatywność, odporność na stres,
 4. umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej,
 5. kreatywność, silna motywacja do pracy,
 6. sumienność, rzetelność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji,
 7. zaangażowanie w rozwój Biblioteki.
 1. Oferta składana do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora biblioteki musi mieć formę pisemną i zawierać następujące dokumenty:
 1. Zgłoszenie do konkursu wraz z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Biblioteki;
 2. CV;
 3. Autorską koncepcję programowo-organizacyjną funkcjonowania Biblioteki, obejmującą maksymalnie 10 stron formatu A4, zawierającą między innymi ramowy program działalności instytucji na okres 5 lat oraz strategie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych;
 4. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (kserokopie dyplomów, świadectw, certyfikatów itp.) oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
 5. Dokumenty potwierdzające minimum pięcioletni staż pracy (np. zaświadczenia o zatrudnieniu, świadectwa pracy) - kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
 6. Dokumenty potwierdzające minimum trzy letni staż pracy na stanowisku dyrektora biblioteki, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego - kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
 7. Czytelnie podpisane przez kandydata oświadczenia:
 1. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 2. że nie był skazany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postepowanie karno-skarbowe,
 3. że nie był karany zakazem  pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,  o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 4. że jest zdolny do wykonywania pracy na stanowisku dyrektora Biblioteki,

 8)   Potwierdzenie czytelnym podpisem informacji o przetwarzaniu danych osobowych stanowiącej załącznik do  ogłoszenia.

Do ofert kandydat może załączyć kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe umiejętności i kwalifikacje oraz referencje i opinie.

Warunkiem dopuszczenia kandydata do konkursu jest załączenie do oferty wszystkich dokumentów wymienionych w punkcie 3.

 1. Kandydat musi wykazać się znajomością n/w ustaw:
 1. Ustawy o bibliotekach;
 2. Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 3. Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego;
 4. Ustawy Kodeks pracy;
 5. Ustawy o samorządzie powiatowym;
 6. Ustawy o rachunkowości
 7. Ustawy o finansach publicznych.
 1. Zakres wykonywanych na stanowisku zadań obejmuje w szczególności:
 1. realizacja zadań statutowych biblioteki i opracowywanie strategii rozwoju biblioteki;
 2. współpraca z władzami samorządowymi;
 3. gospodarka finansowa, w tym gospodarowanie  mieniem biblioteki;
 4. prowadzenie polityki kadrowej;
 5. opracowywanie i realizacja  planów działalności podstawowej i finansowej;
 6. tworzenie, łączenie i likwidowanie komórek organizacyjnych biblioteki oraz ustalanie ich organizacji wewnętrznej, z zastrzeżeniem  kompetencji Organizatora w tym zakresie;
 7. wydawanie regulaminów i zarządzeń we wszystkich dziedzinach organizacji pracy, obowiązków pracowników i zasad funkcjonowania biblioteki, w tym z zakresu ochrony danych osobowych
 8. powoływanie stałych komisji i ustalanie ich składu osobowego;
 9. rozpatrywanie skarg na podległych pracowników;
 10. prawidłowa organizacja pracy w bibliotece;
 11. wydawanie imiennych upoważnień pracownikom do wykonywania określonych zadań;
 12. przestrzeganie zasad racjonalnego gospodarowania budżetem biblioteki;
 13. administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych;
 14. całość gospodarki finansowej, w tym podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących realizacji wydatków budżetowych;
 15. zatwierdzanie planu finansowego i dokonywanie przesunięć środków finansowych przy współpracy z głównym księgowym, zatwierdzanie sprawozdań finansowych oraz zatwierdzanie planów i sprawozdań merytorycznych.
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 1. praca administracyjno-biurowa;
 2. stanowisko pracy jest wyposażone w komputer. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby z niepełnosprawnością;
 3. dobowa norma czasu pracy wynosi 8 godzin, tygodniowa norma czasu pracy 40 godzin.
 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił  poniżej 6%.
 2. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
 1. termin składania dokumentów: do dnia  31 sierpnia 2022 roku do godz. 1500 w formie pisemnej.
 2. Termin rozpatrzenia złożonych ofert do dnia 15 października 2022 roku.
 3. miejsce składania dokumentów: Starostwo Powiatowe w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, Biuro Obsługi Mieszkańca, osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko  Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie.   
 1. Postepowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Ciechanowskiego w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap – rozmowa kwalifikacyjna,  z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019r. w sprawie  konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2019r. poz. 724).
 3. Informacja o trybie pracy i składzie Komisji Konkursowej zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.
 4. O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy konkursu zostaną  powiadomieni indywidualnie drogą mailową.
 5. Ostateczną decyzję w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Biblioteki podejmie Zarząd  Powiatu Ciechanowskiego w formie uchwały.
 6. Informacja o wyniku konkursu umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie oraz na tablicy ogłoszeń  Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.
 7. Korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie  wyłącznie droga elektroniczną na adres wskazany przez kandydata w CV.
 8. Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora zostanie z nim zawarta  odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Biblioteki oraz program jego działania – zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.  Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.
 9. Aplikacje, które wpłyną po terminie określonym w punkcie 8 nie będą rozpatrywane.
 10. Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby z niepełnosprawnością, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
 11. Osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu. Wówczas należy złożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W przypadku, gdy wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością kształtuje się poniżej 6% pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej o ile przedłoży orzeczenie o niepełnosprawności, spełni kryteria niezbędne do podjęcia pracy na danym stanowisku określone  w ogłoszeniu   naborze oraz znajdzie się w grupie pięciu najlepszych kandydatów (nie dotyczy urzędniczych stanowisk kierowniczych).
 12. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona niezwłocznie po przeprowadzonym naborze na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.stciechanow.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.
 13. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania rekrutacyjnego oraz prawo do nie wyłonienia kandydata bez podania przyczyny.
 14. Wymagane dokumenty aplikacyjne: zgodnie z punktem 3 niniejszego ogłoszenia oraz informacją o przetwarzaniu danych osobowych stanowiącą załącznik do ogłoszenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata.
 15. Dokumenty dot. warunków organizacyjno-finansowych, w tym statut, regulamin organizacyjny, sprawozdanie finansowe za ostatnie 2 lata oraz inne informacje, o których mowa w § 5 rozporządzenia, są dostępne w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie, ul. Warszawska 34 w godzinach funkcjonowania instytucji kultury.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu