Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

26.07.2022

Icon
Termin składania dokumentów

12.08.2022 3 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

SZCZECIN, zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34193776

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Roboty budowlane

SZCZECIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ul. JODŁOWA 7a
71-114 SZCZECIN

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE 

Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą przy ul. Jodłowej 7A w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin zamówień na roboty,  usługi i dostawy na rzecz Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej” na wykonanie przebudowy zadaszenia garażu dwustanowiskowego zlokalizowanego w szczecinie przy ul. Żwirki i Wigury 2, 4, 6, 8. 

Termin zakończenia robót: 31.10.2022 r.  

Szczegółowe warunki przetargu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą można otrzymać w siedzibie SSM przy ul. Jodłowej 7A w Szczecinie, pokój 209,  tel. 914322541. 

Wadium w wysokości 2 000,00 zł należy wnieść do dnia 12.08.2022 r. do godziny 10.50  
w następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych. 

Oferty należy składać w kancelarii SSM, przy ul. Jodłowej 7A w Szczecinie, do godziny 10.50 w dniu 12.08.2022 r. 

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie SSM, przy ul. Jodłowej 7A w Szczecinie, o godzinie 11.00 w dniu 12.08.2022 r. 

Termin związania z ofertą 45 dni. SSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu  
z ważnych przyczyn bez podania uzasadnienia lub do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, a Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego. 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu