Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

05.08.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

LĘDZINY, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34196015

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

GMINA LĘDZINY

ul. LĘDZIŃSKA 55
43-143 LĘDZINY

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

            O PIERWSZYCH PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH

 

 BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY informuje o przeznaczeniu do sprzedaży - w drodze przetargów ustnych nieograniczonych - niżej wymienionych nieruchomości.

 

Przedmiotem przetargów jest:

  1. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0005 Smardzowice, arkusz mapy 1 w rej. ul. Zacisze, oznaczonej jako działka numer 3099/51                                 o powierzchni 0,0802 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją G434, użytek RVI.
  2. na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0005 Smardzowice, arkusz mapy 1 w rej. ul. Zacisze, oznaczonej jako działka numer 3100/51                                 o powierzchni 0,0802 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją G434, użytek RVI.

Własność przedmiotowych nieruchomości zapisana jest w księdze wieczystej KA1T/00053732/6 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach. Przedmiotowe nieruchomości nie są przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.

Nieruchomości przeznaczone do zbycia położone są w północno-wschodniej części miasta Lędziny w rejonie ul. Zacisze (droga publiczna, dwukierunkowa o nawierzchni bitumicznej). Najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane, zadrzewione, rolne oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Przedmiotowe działki są niezabudowane, nieogrodzone i w całości położone na obszarze płaskim. Nieruchomości są niezagospodarowane, porośnięte drzewami (samosiejkami). Kształt działek zbliżony do prostokąta. Obsługa komunikacyjna możliwa jest z drogi publicznej ul. Zacisze poprzez wydzieloną pod drogę publiczną działkę nr 3106/51. Nieruchomości są nieuzbrojone. Media (energia elektryczna, woda, kanalizacja, gaz) w drodze publicznej ul. Zacisze.

Przedmiotowe nieruchomości są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr XLI/297/13 z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Miłej, Żeromskiego, Ułańskiej i Fredry w Lędzinach, który ustala dla przedmiotowego terenu przeznaczenie 15MU – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Cena wywoławcza dla działki nr 3099/51: 97 000,00 zł

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług według obowiązującej stawki 23%.

Wadium dla działki nr 3099/51 ustalone zostało na kwotę: 9 700,00 zł

Przetarg na sprzedaż działki nr 3099/51 odbędzie się w dniu 30 września 2022 r. o godz. 10.00

w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

 

Cena wywoławcza dla działki nr 3100/51: 97 000,00 zł

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług według obowiązującej stawki 23%.

Wadium dla działki nr 3099/51 ustalone zostało na kwotę: 9 700,00 zł

Przetarg na sprzedaż działki nr 3099/51 odbędzie się w dniu 30 września 2022 r. o godz. 11.00

w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 26.09.2022r.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (I piętro, pok. 101, tel. 32/ 216-65-11 do 13 wew. 136, 128 w godzinach pracy Urzędu).

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, a ponadto informacja o ogłoszeniu przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, a także na stronach internetowych Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu