Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

500 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

05.08.2022

Icon
Termin składania dokumentów

07.10.2022 59 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

RUMIA, pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34196153

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

GMINA MIEJSKA RUMIA

ul. SOBIESKIEGO 7
84-230 RUMIA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 58/679-65-24

WYCIĄG  Z  OGŁOSZENIA
O PIERWSZYM  PRZETARGU  USTNYM  NIEOGRANICZONYM  NA  SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI  POŁOŻONEJ  W  RUMI PRZY UL. JODŁOWEJ, STANOWIĄCEJ  WŁASNOŚĆ GMINY  MIEJSKIEJ  RUMIA

 

            Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rumi przy ul. Jodłowej, składającej się z działki nr 256 o pow. 1260m2, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1W/00068403/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych oraz działki nr  290/1 o pow. 3m2, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1W/00033846/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, o łącznej pow. 1263m2, obręb 7.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonym Uchwałą Nr XXV/247/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „Stara Rumia” ograniczonego od północy granicami planowanego węzła oraz trasy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, od zachodu ulicą I Dywizji Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogórską - działki nr 256 i nr 290/1 leżą w terenie oznaczonym symbolem F12.U- co oznacza, że jest to teren zabudowy usługowej.

Wzdłuż najdłuższych boków granicznych nieruchomości przebiega sieć telekomunikacyjna. Na nieruchomości znajduje się studzienka kanalizacyjna i dwa słupy energetyczne, w tym jeden w granicy działki nr 290/1. Nieruchomość porośnięta jest samosiewami drzew.

 

Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00068403/6 są wolne od wpisów i zobowiązań. W dziale III księgi wieczystej KW GD1W/00033846/9 widnieje wpis o ograniczonym prawie rzeczowym, który nie dotyczy przedmiotu sprzedaży zaś dział IV wolny jest od wpisów i zobowiązań.

Cena wywoławcza 500.000,00 zł netto, wadium 50.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu.

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 7 października 2022 roku o godzinie 1200, w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.              

Wadium należy wnieść do dnia 3 października 2022 roku w pieniądzu.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT.

 

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7 oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i https://rumia.eu 

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 103, tel. 58/679-65-24, we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz. 730 – 1530.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu