Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

05.08.2022

Icon
Termin składania dokumentów

29.08.2022 20 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

CHORZÓW, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34195544

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Roboty budowlane

CHORZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ul. KOPALNIANA 4A
41-500 CHORZÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

CHORZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA ROBOTY MALARSKIE KLATEK SCHODOWYCH I PIWNIC BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KAROLINKI 1,2,3,4,5 W CHORZOWIE

Termin realizacji: do 31.03.2023r.

Termin składania ofert upływa: 29.08.2022r. do godz. 8.00

Specyfikacja warunków zamówienia zostanie przekazana elektronicznie zainteresowanej stronie po przesłaniu wniosku na adres e-mail: tp@chsm.com.pl

Szczegółowych informacji udziela Dział Przygotowania i Rozliczeń Remontów i Inwestycji -ul. Lompy 11, pok. nr 9, tel. 32 2414-271-3 w. 381, 383.

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „Oferta na wykonanie robót malarskich klatek schodowych i piwnic w budynkach mieszkalnych przy ul. Karolinki 1,2,3,4,5 w Chorzowie” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pok. nr 29 przy ulicy Kopalnianej 4a.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 29.08.2022r. o godz. 8.15 w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 28. Otwarcie ofert nastąpi bez udziału oferentów– szczegóły zawarte w specyfikacji.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wszystkie warunki podane w specyfikacji warunków zamówienia, w tym wniesienie wadium w wysokości 5 000 zł (przelewem na konto ChSM w BP PKO O/Chorzów nr 09 1020 2368 0000 2002 0022 8445 – wymagane zaksięgowanie wadium na koncie ChSM w dniu otwarcia przetargu)

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie (41-500) przy ul. Kopalnianej 4A. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem danych osobowych pod adresem: ido@chsm.com.pl . Treść klauzuli informacyjnej dla osób przystępujących do przetargu, w tym informacja o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych i prawie ich poprawiania dostępna jest w zakładce "Polityka prywatności" na stronie www.chsm.com.pl .

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu