Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

01.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WROCŁAW, dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34200936

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA WROCŁAW

ul. PL. NOWY TARG 1-8
50-141 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: wpl@um.wroc.pl

 

 

 

Wrocław, 1 września 2022 r.

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Grochowej i Ołowianej we Wrocławiu

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz uchwały Rady Miejskiej Wrocławia Nr XXXIX/1063/21 z dnia 17 czerwca 2021 roku, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar ograniczony ulicami: Grochową, Kłośną, Ołowianą i I. L. Pereca we Wrocławiu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 9 września 2022 roku do 3 października 2022 roku, w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, w Wydziale Planowania Przestrzennego, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:30 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia pod adresem: http://bip.um.wroc.pl/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 września 2022 roku o godz. 15:30 za pomocą środków porozumiewania się na odległość poprzez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku (online).

Instrukcja i link do dyskusji publicznej zostaną podane na stronie: https://bip.um.wroc.pl/artykuly/133/wylozenia.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wniesione:

  • w formie papierowej do Prezydenta Wrocławia na adres: Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław,
  • w formie elektronicznej na adres: wpl@um.wroc.pl,
  • za pomocą platformy ePUAP,
  • podczas dyskusji publicznej,

z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 października 2022 roku.

 

 

Z up. Prezydenta Wrocławia

Wiceprezydent Wrocławia

 

 

 

Jakub Mazur

 

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent Wrocławia. Kontakt: Urząd Miejski Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, wpl@um.wroc.pl, tel. 71 777 73 25.
  2. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
  3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz realizacją przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych przez adres iod@um.wroc.pl oraz nr tel. 71 777 77 24.
  4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej bip.um.wroc.pl w zakładce „planowanie przestrzenne” oraz w siedzibie Administratora.

Zobacz inne

Prawo