Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

74 544,00 PLN

Icon
Data publikacji

30.08.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Dąbrowa Górnicza, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34200290

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

DOM AUKCYJNY MARIOLA NOSKO

ul. WODZISŁAWSKA 8
52-017 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Biuro Zarządcy: Katowice, ul. Chłodna 2, tel. 792 497 121

ZARZĄDCA MASY SANACYJNEJ DŁUŻNIKA POD FIRMĄ:

GRUPA INŻYNIERYJNO-BUDOWLANA „ASPEKT” SP. Z O.O. W KATOWICACH

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

  1. Przedmiotem przetargu ofertowego jest sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 4804/1 o powierzchni 0,6033 ha położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Przełajka objętej księgą wieczystą nr KA1D/00039340/2 za cenę wywoławczą 74 544,00 zł netto.
  2. Cena została podana w kwocie netto. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa cena zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
  3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie do dnia 20 września 2022 roku do godz. 14:00 na adres biura Zarządcy mieszczącego się w Katowicach (40-311) przy ulicy Chłodnej 2. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do biura Zarządcy.
  4. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Przetarg - nieruchomości - ASPEKT”. Wraz z ofertą należy złożyć dowód wpłacenia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości, w odniesieniu do której została złożona oferta.
  5. Regulamin przetargu oraz operaty szacunkowe można przeglądać w biurze Zarządcy mieszczącym się w Katowicach, ul. Chłodna 2 w dni robocze w godzinach od 10:00 do 15:00. Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać także pod nr telefonu 792 497 121 oraz adresem mailowym syndyk@klepacz.eu
  6. Zarządca zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, a także niedokonania wyboru żadnej złożonej oferty.

Zobacz inne

Prawo