Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

06.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Stoczek Łukowski, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34201683

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

MIASTO STOCZEK ŁUKOWSKI

ul. PL. T. KOŚCIUSZKI 1
21-450 STOCZEK ŁUKOWSKI

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:


G-G.6840.5.2022 


OGŁOSZENIE  o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości 


Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski, realizując Uchwałę Nr XXXV/237/2022 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 24 marca 2022 r. – podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 listopada 2022 r. o godz. 10ºº (wtorek)  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Stoczku Łukowskim Pl. T. Kościuszki 1,                   odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Stoczek Łukowski.                                               Przedmiotem przetargu jest sprzedaż zabudowanej nieruchomości nr 783/1 o pow. 0,3346 ha, położonej w Stoczku Łukowskim przy ul. W.Witosa.                             Dla nieruchomości urządzona jest Księga Wieczysta Nr LU1U/00013272/0, prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łukowie.    Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta  Stoczek Łukowski nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym na planie symb. 1 MW – teren z przeznaczeniem podstawowym pod budownictwo wielorodzinne.

Cena wywoławcza wynosi 1 060 005.00 zł. brutto, słownie: jeden milion sześćdziesiąt tysięcy pięć złotych 00/100. Osoby zainteresowane kupnem nieruchomości, przed przystąpieniem do przetargu, winni wpłacić wadium  w wysokości 80 000.00 zł. słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych. Wadium należy wnieść w gotówce najpóźniej do dnia 10 listopada 2022 r. (włącznie) czwartek,  na konto Urzędu Miasta Stoczek Łukowski Nr 37 9204 0001 3900 1296 2000 0040  w Banku Spółdzielczym w Łukowie o/ Stoczek Łukowski. Decyduje data ujawnienia środków na wskazanym rachunku bankowym  w w/w dniu.                                             Bliższych informacji dotyczących przedmiotu przetargu, można uzyskać  w Urzędzie Miasta pok. nr 209, 2 piętro, w godzinach pracy Urzędu 7³º-15³º,                      tel. (25) 797 00 36. Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta pod adresem: www.stoczek-lukowski.pl w zakładce „przetargi i ogłoszenia” oraz na stronie BIP w zakładce „gospodarka nieruchomościami” w dniu 06 września 2022 r.

 

 


                  Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski, Marcin Sentkiewicz


        

Zobacz inne

Prawo