Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

27 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

05.09.2022

Icon
Termin składania dokumentów

30.09.2022 3 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Kosowska Niwa, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34201797

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

GMINA ZAWIERCIE

ul. LEŚNA 2
42-400 ZAWIERCIE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Wyciąg z ogłoszenia o I (pierwszym) przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 788/29, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa 

  1. Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 788/29, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa o powierzchni 0,0197 ha, księga wieczysta nr CZ1Z/00020126/7, rodzaj użytku: PsV, RV. 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru Kosowska Niwa  
z otoczeniem uchwalonego uchwałą nr XLIV/533/21 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia  
28 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 12 maja 2021 r., poz. 3443) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „10MN2” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  1. Cena wywoławcza: 27.000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT w wysokości 23%. 

  2. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się dnia 6 październik 2022 r. o godz. 10:00  
    w Urzędzie Miejskim w Zawierciu, ul. Leśna 2, w Sali narad (na parterze). 

Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 w terminie do dnia 30 września 2022 r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym na nieruchomość o nr ew. 788/29, k.m. 2, obręb Kosowska Niwa – nie otwierać.” 

Do udziału w przetargu mogą być zakwalifikowane osoby, które w terminie do dnia 30 września 2022 r. złożą pisemne uczestnictwo w przetargu wraz z kompletem wymaganych dokumentów i wniosą wadium w wysokości 5.000,00 zł. 

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w siedzibie tut. Urzędu na tablicy ogłoszeń (parter), na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, w zakładce: Przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości – 2022 do dnia 4 października 2022 r. 

  1. Wysokość wadium: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej, wpływ najpóźniej w dniu 30 września 2022 r. przelewem na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  74 1240 2975 1111 0010 4312 6805. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę zaksięgowania wpłaty na ww. rachunku bankowym Gminy Zawiercie. 

  2. Miejsce wywieszenia i publikacji pełnego ogłoszenia oraz warunków przetargu: 

- na tablicy ogłoszeń na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 

- na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, w zakładce: Przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości - 2022, 

- na stronie internetowej www.zawiercie.eu, w zakładce: Urząd Miejski, kategoria: Obwieszczenia. 

  1. Szczegółowych informacji o sprzedawanej nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu Urzędu Miejskiego w Zawierciu,  
    ul. Leśna 2, tel. 32 494 12 30 w godzinach 8:00 – 18:00 (poniedziałek), 7:00 – 15:00 (wtorek – piątek). 

Prezydent Miasta Zawiercie 

Zobacz inne

Prawo