Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

06.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

GŁOWACZÓW, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34202060

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

KLIENT SERWISU

GŁOWACZÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Biuro Syndyka, ul. Żeromskiego 89, Radom, tel. 694430034

Syndyk masy upadłości Zdzisława Szczęka,

ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na zbycie nieruchomości

gruntowych, położonych w miejscowości Głowaczów, gmina Głowaczów

Przedmiotem przetargu są:

 1. prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,6820 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 536, położonej w miejscowości Głowaczów, gmina Głowaczów, powiat kozienicki, województwo mazowieckie. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest księgi wieczystej. Cena wywoławcza – cena oszacowania nieruchomości wynosi 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100);
 2. prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,3470 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 596, położonej w miejscowości Głowaczów, gmina Głowaczów, powiat kozienicki, województwo mazowieckie. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest księgi wieczystej. Cena wywoławcza – cena oszacowania nieruchomości wynosi 6 600,00 złotych (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych, 00/100);
 3. prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,1460 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 575, położonej w miejscowości Głowaczów, gmina Głowaczów, powiat kozienicki, województwo mazowieckie. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest księgi wieczystej. Cena wywoławcza – cena oszacowania nieruchomości wynosi 12 700,00 złotych (słownie: dwanaście tysięcy siedemset złotych, 00/100);
 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty z podaniem ceny zakupu i wpłaceniem wadium w kwocie 10 % ceny wywoławczej na rachunek masy upadłości Alior Bank S.A. 84 2490 0005 0000 4530 8775 8932 z dopiskiem „wadium Zdzisław Szczęk”.
 5. Oferta winna zawierać oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym
  i faktycznym oraz brakiem zastrzeżeń i roszczeń z tego tytułu.
 6. Opis i oszacowanie oraz regulamin przetargu przeglądać można w biurze Syndyka, ul. Żeromskiego 89, 26 – 610 Radom, po uprzednim umówieniu się telefonicznie  694 – 430 – 034.
 7. Oferty nabycia należy składać w  Biurze Syndyka, ul. Żeromskiego 89, 26 – 610 Radom  lub przesłać listem poleconym, w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie „Oferta przetarg – Zdzisław Szczęk”  oraz „nie otwierać” w terminie do 21 września 2022 roku do godziny 10.00.
 8. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w ciągu 7 dni po terminie składania ofert w Biurze Syndyka w Radomiu, ul. Żeromskiego 89.
 9. Nieruchomość gruntową można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 694 – 430 – 034.
 10. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny.

Zobacz inne

Prawo