Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WARSZAWA, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34202442

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE

ul. JAGIELLOŃSKA 26
03-719 WARSZAWA

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, i 5 oraz art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029)

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
zawiadamia o:

 1. opracowaniu projektu zmiany Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 w zakresie zmiany lokalizacji miejsc magazynowania dla zatrzymanych transportów odpadów, o których mowa w art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w postaci załącznika nr 5 do Planu;
 2. odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 w zakresie zmiany lokalizacji miejsc magazynowania dla zatrzymanych transportów odpadów, o których mowa w art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w postaci załącznika nr 5 do Planu.
 3. Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy o odpadach organem właściwym do uchwalenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami jest Sejmik Województwa Mazowieckiego.
 4. Projekt zmiany Planu dostępny jest w formie elektronicznej na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl w zakładce Załatw sprawę/Ekologia i środowisko/Odpady/Plan gospodarki odpadami - aktualizacje, a w formie drukowanej w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa (pok. 101), od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30–15.30.
 5. Uwagi i wnioski do projektu aktualizacji Planu można zgłaszać w terminie od 13 września 2022 r. do 4 października 2022 r.:
 • pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa,
 • drogą elektroniczną na adres poczty: gospodarka.odpadami@mazovia.pl,
 • ustnie do protokołu (pok. 101) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30–15.30).
 1. Organ dysponuje stanowiskami innych organów, wymaganymi przepisami prawa: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.
 2. Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.
 3. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zobacz inne

Prawo