Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

PARZĘCZEW, łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34202670

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA PARZĘCZEW

ul. POŁUDNIOWA 1
95-045 PARZĘCZEW

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Parzęczew

ogłasza

o  przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew

Na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew w zakresie określonym uchwałami Rady Gminy w Parzęczewie: Nr XLVI/367/22 z dnia 31 marca 2022 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Parzęczew, Nr XLVII/381/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Parzęczew, Nr XLVIII/388/22 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/367/22 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 31 marca 2022 r., Nr XLVIII/389/22 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/381/22 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 28 kwietnia 2022 r. Jednocześnie zawiadamiam, iż w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu w/w zmiany planu zostanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko.                    

Każdy ma prawo składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 30 września 2022 r.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1, 95–045 Parzęczew oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres email: sekretariat@parzeczew.pl.

Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres składającego, ich przedmiot, oznaczenie nieruchomości oraz planu miejscowego lub prognozy, której dotyczą.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Parzęczew.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Parzęczewie ul. Południowa 1, 95–045 Parzęczew, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

WÓJT GMINY PARZĘCZEW

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

  1. Dane osobowe podawane są w celu składania uwag do projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy Parzęczew jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów,
  2. Administratorem podanych danych osobowych jest Wójt Gminy Parzęczew, z siedzibą: ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew,
  3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem uwagi bez rozpoznania,
  4. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  6. podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze. zm.),
  7. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek,
  8. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Parzęczewie: e-mail: iod@parzeczew.pl, tel. 42 718-60-95 wewn. 125.

Zobacz inne

Prawo