Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

205 300,00 PLN

Icon
Data publikacji

13.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

SZCZAWNICA, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34203276

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

MIASTO I GMINA SZCZAWNICA

ul. SZALAYA 103
34-460 SZCZAWNICA

Szczawnica,  12 września  2022  r.      

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm./ w wykonaniu Uchwały nr XVII/105/2020 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż z zasobu miasta i gminy  nieruchomości położonej w Jaworkach przy ul. Biała Woda stanowiącej:

1. Lokalizacja – Jaworki ul. Biała Woda

2.Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów, cena wywoławcza i wysokość wadium:

- działka ewid. Nr 211/13 o powierzchni 0.1213 ha, objęta księgą wieczystą nr NS1T/00089078/8

Cena wywoławcza  wynosi  205 300,00  zł / słownie : dwieście pięć tysięcy trzysta złotych/ + Vat

Wadium wynosi  41 060,00 zł / słownie czterdzieści jeden tysięcy sześćdziesiąt złotych/

3. Przeznaczenie nieruchomości: Dla w/w działki obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, przyjęty Uchwałą Rady Miasta Szczawnica Nr 175/XXVIII/2001 z dnia 26.02.2001 opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 37 poz. 570. Zgodnie z w/w Planem działka 211/13 przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczeniem zabudowy rekreacyjnej / letniskowej/ i oznaczone symbolem E 33b MN.

4. Forma zbycia: sprzedaż

5. Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 17 października 2022  r. o godzinie 11.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy ul. Szalaya 103 – sala posiedzeń

6. Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:  tablice informacyjne w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica oraz wsi Jaworki, strona internetowa www.szczawnica.pl w Biuletynie Informacji Publicznej – przetargi.

7. Szczegółowe informacje o przetargu: Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103, pokój nr  207, tel.18 262 22-03 wew. 29

Zobacz inne

Prawo