Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

118 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

13.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Mysłowice, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34203338

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

URZĄD MIASTA MYSŁOWICE

URZĄD MIASTA MYSŁOWICE - Company Logo

ul. POWSTAŃCÓW 1
41-400 MYSŁOWICE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mysłowice, położonych w Mysłowicach przy ul. Niepodległości, obejmującej działki o numerach geodezyjnych 2256/231 o pow. 224 m2 zapisaną w księdze wieczystej nr KA1L/00025317/9 oraz 2228/232 o pow. 233 m2 zapisaną w księdze wieczystej nr KA1L/00025280/0 Sądu Rejonowego w Mysłowicach z przeznaczeniem pod zabudowę garażami. Ww. działki położone są na karcie mapy 4 obrębu 0001 Brzezinka. Nin. nieruchomości zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą nr XXV/404/16 z dnia 29 września 2016 r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Kosztowy Północne w Mysłowicach położone są w strefie oznaczonej symbolem 1G - terenu garaży.

Zagospodarowanie nin. nieruchomości nastąpi na podstawie szczegółowych ustaleń ww. planu miejscowego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 118.000,- zł

(słownie złotych: sto osiemnaście tysięcy)

Sprzedaż nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży (na dzień ogłoszenia przetargu podatek VAT wynosi 23%).

Przetarg odbędzie się w dniu 8 listopada 2022 r. o godz. 10.00

w sali nr 309A Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1.

Przed przystąpieniem do przetargu należy najpóźniej do dnia 2 listopada 2022 r. wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 23.600,-zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset złotych), z podaniem nr działek. Pełna treść ogłoszenia o przetargu zawierająca szczegółowe warunki przetargu dostępna jest na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.myslowice.pl/ nieruchomości/ogłoszenia o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości lub www.bip.myslowice.pl/przetargi na nieruchomości oraz www.myslowice.pl/nieruchomości na sprzedaż/ogłoszenia o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1 (na II piętrze) obok pok. 302. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1, w pok. 311 tel. 32 31 71 236 (w godz. pracy urzędu).

Zobacz inne

Prawo