Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

345 465,00 PLN

Icon
Data publikacji

13.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

PUŁAWY, lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34203387

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Mieszkania/domy

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH

ul. AL. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 13A
24-110 PUŁAWY

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE PRZETARGU PISEMNEGO  

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych z siedzibą
w Puławach (24-110), Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A (KRS: 0000854745,

NIP: 716-000-20-98), tel.:81 4731400; email: sekretariat@ins.lukasiewicz.gov.pl  adres strony www.ins.lukasiewicz.gov.pl  

 

OGŁASZA  

PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI DO LOKALU MIESZKALNEGO

Przedmiotem przetargu jest zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni użytkowej 76,77 m2, położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Al. Królewskiej Nr 9 w Puławach, wraz z przynależną do lokalu piwnicą o powierzchni 5,51 m2, wraz z udziałem w prawie do nieruchomości wspólnej, ujawnionych w księdze wieczystej KW nr LU1P/00012083/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych. 

 

                                          I.  INFORMACJE O LOKALU  

DANE ADRESOWE 

 • Adres – Al. Królewska 9, lokal nr 5, Puławy 
 • Powierzchnia użytkowa lokalu: 76,77 m2
 • Powierzchnia piwnicy: 5,51 m2
 • Udział 7677/179866 w prawie własności gruntu oraz częściach wspólnych nieruchomości, ujawnionych w księdze wieczystej KW nr LU1P/00012083/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Puławach
  V Wydział Ksiąg Wieczystych, 

OPIS LOKALU 

 • Lokal nr 5 położony jest na parterze budynku i posiada wejście ze wspólnej klatki schodowej. Składa się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, WC,
  i przedpokoju. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 76,77 m2. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 5,51 m2. Lokal wyposażony jest
  w loggię. 
 • Okna drewniane zespolone, nieszczelne. 
 • Standard lokalu określono jako pogorszony – lokal jest zdewastowany, wymaga generalnego remontu.
 • Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania oraz teletechniczną. 

OPIS BUDYNKU 

 • Budynek, w którym znajduje się lokal mieszkalny, to budynek wielorodzinny, sześciokondygnacyjny, wybudowany w latach 70-tych XX wieku, murowany, wykonany w technologii tradycyjno-uprzemysłowionej, w konstrukcji masywnej, całkowicie podpiwniczony, wyposażony w windę osobową. Budynek po termomodernizacji. Stan techniczny budynku wynika z bieżącej eksploatacji i wieku budynku. 
 • Budynek położony jest blisko centrum administracyjnego i usługowo handlowego miasta Puławy na terenie przeznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego pod mieszkalnictwo wielorodzinne i usługi podstawowe. W pobliżu znajduje się Starostwo Powiatowe, szkoła średnia i podstawowa, przedszkole, biblioteka publiczna. Najbliższe otoczenie to Skwer Niepodległości, dalsze Osada Pałacowo-Parkowa z zabytkowym pałacem i parkiem. 

 

II. INFORMACJE O WARUNKACH PRZETARGU

CENA WYWOŁAWCZA 

Cena wywoławcza sprzedaży lokalu przy ul. Królewskiej 9/5 w Puławach, wynosi 345.465,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych). Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni użytkowej 76,77 m2, położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Al. Królewskiej 9 w Puławach podlega zwolnieniu z opodatkowania od towarów i usług na podstawie Ustawy o podatku od towarów i usług. 

WADIUM 

Warunkiem przystąpienia do postępowania jest m.in. wpłacenie przez oferenta wadium w wysokości 34.550,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych). Wadium należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września 2022r., do godz. 12.00 (decyduje data i godzina zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Łukasiewicz – INS) w pieniądzu (waluta: polski złoty) na konto Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych nr 72 1750 1107 0000 0000 2187 0668 z zaznaczeniem tytułu przelewu: „Przetarg - lokal nr 5 przy Al. Królewskiej nr 9 w Puławach”.  

Wadium przepada na rzecz Instytutu, gdy oferent którego oferta zostanie wybrana uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. 

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, o oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta – zostanie zaliczone na poczet ceny.

 

WIZJA LOKALNA 

Lokal można oglądać w dni robocze w terminie do 27 września 2022r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Łukaszem Moskalikiem, tel. 81 473 15 10, kom. + 48 605 430 857.

                                       III.  POZOSTAŁE INFORMACJE 

 

 1. Przed przystąpieniem do przetargu oferent powinien zapoznać się z regulaminem przetargu, dostępnym na stronie internetowej www.ins.lukasiewicz.gov.pl oraz w siedzibie Sprzedawcy w Puławach. 
 2. Oferent ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oferty.
 3. Oferent, którego oferta została przyjęta pokrywa koszty dotyczące pokrycia zobowiązań związanych z przeniesieniem praw własności.
 4. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 5. Oferty zawierające wypełniony Formularz ofertowy należy dostarczyć do siedziby Sprzedawcy: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13a, 24-110 Puławy, Kancelaria, pokój nr 50 w terminie do dnia 28 września 2022r. do godz. 12.30 w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „Oferta przetargowa - sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego”. 
 6. Oferta pisemna powinna zawierać:
   1. oznaczenie oferenta (imię, nazwisko, PESEL lub nazwę firmy, NIP, nr

KRS jeśli dotyczy, adres składającego ofertę)

   1. oferowaną cenę nabycia określoną jednoznacznie w PLN (cyfrowo i słownie)
   2. dowód wpłacenia wadium (potwierdzenie przelewu)
   3. oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu

Wzór oferty (formularz ofertowy) zawiera załącznik nr 1 do regulaminu i jest dostępny na stronie internetowej; www.ins.lukasiewicz.gov.pl  

 1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
 2. Przetarg może się odbyć, jeżeli wpłynęła co najmniej jedna oferta spełniająca warunki określone w niniejszym zaproszeniu oraz regulaminie przetargu. 
 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedawcy, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy, w dniu 28 września 2022r. , o godz.

12.45, w Sali konferencyjnej, I piętro. 

10.Wybrana zostanie oferta z najwyższą ceną. 

11.W razie ustalenia, że kilku oferentów zaofiarowało tę samą cenę, Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty.

12.Zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu następuje z chwilą zawiadomienia oferenta o przyjęciu oferty.

13.Zawiadomienia oferenta o przyjęciu oferty nastąpi pod warunkiem uzyskania zgody Prezesa Centrum Łukasiewicz wyrażonej w trybie art. 33 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r. poz. 2098).

14.W przypadku odmowy wyrażenia zgody, o której mowa wyżej w pkt. 13, uważa się, że przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

15.Oferent, który został zawiadomiony o przyjęciu jego oferty, zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Sprzedawcy całej ceny w terminie podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność lokalu. Cenę należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: 72 1750 1107 0000 0000 2187 0668 z zaznaczeniem w tytule przelewu: „Zakup lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy Al. Królewskiej 9 w Puławach”. 

16.Z czynności wydania i odbioru lokalu mieszkalnego zostanie sporządzony protokół. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.

 

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Oświadczenie Oferenta 

 

Zobacz inne

Prawo