Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

MYKANÓW, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34203264

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA MYKANÓW

ul. SAMORZĄDOWA 1
42-233 MYKANÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MYKANÓW 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kolonia Wierzchowisko i Lubojna w gminie Mykanów - etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Projekt planu wraz z prognozą zostanie udostępniony w terminie od 21 września do 11 października 2022r. w siedzibie Urzędu Gminy Mykanów przy ul. Samorządowej 1, 42-233 Mykanów, budynek B, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu.  

Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będą udostępnione w wyżej podanym terminie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mykanów. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu  4 października 2022r. w Urzędzie Gminy Mykanów, ul. Samorządowa 1, w sali nr 4, bud. A, początek o godz. 13°°. 

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.  

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Mykanów, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 października 2022 r.  

Uwagi mogą być składane w formie papierowej na adres Urzędu Gminy w Mykanowie, ul. Samorządowa 1, 42-233 Mykanów lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres: ug@mykanow.pl, albo ustnie do protokołu. 

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: 

  • w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji projektu planu, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w miejscu i w terminach podanych powyżej, 

  • uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w sposób i w terminie określonym powyżej. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Mykanów. 

WÓJT  

mgr inż. Dariusz Pomada 

Zobacz inne

Prawo