Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

RZESZÓW, podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34203645

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA

ul. PL.OFIAR GETTA 3
35-002 RZESZÓW

   Ogłoszenie

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Zelwerowicza.

Oznaczenie nieruchomości:

  • działka nr 2632/5 o pow. 0,0910 ha, obr. 209, objęta KW RZ1Z/00098018/8

Cena wywoławcza: 370 000 zł

Wysokość wadium: 50 000 zł

Informacja o obciążeniach wpisanych w księdze wieczystej RZ1Z/00098018/8

W dziale III KW RZ1Z/00098018/8 wpisanej jest:

1. Ograniczone prawo rzeczowe. Nieodpłatna służebność przejazdu i przechodu przez działkę 116/1 (z podziału, której powstała działka 116/4), pasem szerokości 3 metry wzdłuż zachodniej granicy tej działki na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 116/2 i 116/3.

2.Ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością. Służebność gruntowa – prawa przejazdu i przechodu przez działkę oznaczoną w ewidencji gruntów jako nr 2632/3 położona w Rzeszowie obr. 209 – Zalesie, pasem szerokości 5 metrów na rzecz każdoczesnych właścicieli działek oznaczonych w ewidencji gruntów jako nr 2629, nr 2637/3 i nr 2637/4 położonych w Rzeszowie obr. 209 Zalesie, zgodnie z przebiegiem służebności zaznaczonym na wyrysie z mapy ewidencyjnej P.186301_1.2016.1121 z dnia 07.04.2016 r. kolorem czerwonym za jednorazową odpłatnością w kwocie 24 000,00 zł ( dwadzieścia cztery tysiące złotych) brutto, w tym należny podatek VAT.  Powyższe obciążenie dotyczy m.in. działki nr 2632/5 obr. 209 (która powstała m.in. z podziału działki nr 2632/3 obr. 209).

3. Ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością. Służebność gruntowa drogi koniecznej przechodu i przejazdu przez działkę nr 2632/3 położoną w Rzeszowie obręb 209 Zalesie trasą której przebieg oznaczono kolorem czerwonym na wyrysie z mapy ewidencyjnej wydanej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa sporządzonej według stanu rejestru grodzkiego  Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie z dnia 2 grudnia 2016 r. nr P.186301_1.2016.4135 – na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 2633/2 położonej w Rzeszowie obręb – 209 Zalesie.  Powyższe obciążenie dotyczy m.in. działki nr 2632/5 obr. 209 ( która powstała m.in. z podziału działki nr 2632/3 obr. 209).

Dział IV wolny od wpisów.

Nieruchomość wolna jest od zobowiązań.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona jest przy ul. Zelwerowicza w sąsiedztwie terenów o przeznaczeniu mieszkaniowym, przy drodze urządzonej.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:

Nieruchomość nie jest objęta  Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął dnia  15 lipca 2022 r., zgodnie z wywieszonym wykazem.

Przetarg odbędzie się w dniu  18 października 2022 r.  o godz. 10.00, w Biurze Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa, Plac Ofiar Getta 3 w  pokoju  nr  22,  II piętro.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 11 października 2022 r. przelewem na konto Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa  PKO Bank Polski SA I/o Rzeszów nr 93 1020 4391 0000 6202 0144 9883. W tytule przelewu należy wpisać ,,numer działki oraz obręb”.

Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Biura.

Uczestnicy przetargu mogą zapoznać się z przedmiotem sprzedaży. Informacje można uzyskać w godz. 8-15 w siedzibie Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa, plac Ofiar Getta 3, pokój nr 13, tel.( 17 ) 875-47-08.

Uzyskana w przetargu cena płatna jest przed podpisaniem umowy. Uczestnik dopuszczony do przetargu może działać przez pełnomocnika, który winien posiadać stosowne pełnomocnictwo szczególne do udziału w przetargu  imieniem mocodawcy w oryginale.

Wszystkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy w terminie ustalonym przez organizatora, wadium przepada na rzecz Gminy Miasto Rzeszów. Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej należności. Do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujące w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po jego zakończeniu nie później niż w terminie 3 dni. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa, plac Ofiar Getta 3 oraz opublikowane na stronie BIP  https://bip.erzeszow.pl/pl/115-biuro-gospodarki-mieniem-miasta-rzeszowa/6701-sprzedaz-nieruchomosci.html#tresc Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów i z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko sprzedającemu.

Zobacz inne

Prawo