Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

RYBNIK, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34203542

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

MIASTO RYBNIK

MIASTO RYBNIK - Company Logo

ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
44-200 RYBNIK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Prezydent Miasta Rybnika 

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Żorskiej (MPZP 37-6).

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), a także uchwały nr 388/XXIV/2016 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dziewięć obszarów w rejonie ulic Raciborskiej, Buhla, Górnej, Gliwickiej, Wolnej, Niepodległości, Brackiej, Brzezińskiej i Żorskiej (MPZP 37) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Żorskiej (MPZP 37-6) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 21 września 2022 r. do 19 października 2022 r. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Komunikaty i ogłoszenia” – „Ogłoszenia urzędowe”. Dodatkowe informacje dotyczące projektu planu będzie można uzyskać pod numerem telefonu: 32 43 92 013.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w wyżej wymienionym projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 września 2022 r. w siedzibie

Urzędu Miasta Rybnika, przy ul. Bolesława Chrobrego 2, w sali nr 264 o godzinie 16:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (mpu@um.rybnik.pl) do Prezydenta Miasta Rybnika, ze wskazaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, a także wskazaniem nieruchomości, których uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 2 listopada 2022 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone będą informacje o dokumentach:

- projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Żorskiej (MPZP 37-6),

- prognozie oddziaływania na środowisko, sporządzonej do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 listopada 2022 r. do Prezydenta Miasta Rybnika.

Informacja na temat Administratora danych osobowych znajduje się w Kancelarii Urzędu oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Rybnika https://bip.um.rybnik.eu/rodo. Kontakt do Inspektora ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika: iod@um.rybnik.pl.

Zobacz inne

Prawo