Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

25 162,50 PLN

Icon
Data publikacji

13.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Brzostek, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34203524

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Licytacje komornicze

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W MYSZKOWIE MATEUSZ CZAPLIŃSKI

ul. KOŚCIUSZKI 14, I PIĘTRO
42-300 MYSZKÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Sygn. akt GKm 36/21, GKm 17/22, Km 800/20   

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

W TRYBIE UPROSZCZONEJ EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Mateusz Czapliński podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKm 36/21, Km 800/20, Gkm 17/22 w dniu 7.10.2022 r. o godz. 13.00 w Kancelarii Komornika: 42-300 Myszków, ul. Kościuszki 14/p1, rozpocznie się pierwsza licytacja w trybie licytacji elektronicznej określonej w art. 10136 w zw. z art. 867 w zw. z art. 8791 i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) nieruchomości położonej: Brzostek, gm. Szczekociny, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1M/00054495/1. 

Nieruchomość składa się z: działek gruntu o numerze ewidencyjnym 312, 509, 761/2, 1103 o łącznej powierzchni 0,9978 ha. Działki nie są uzbrojone w jakiekolwiek urządzenia infrastruktury technicznej. Obszar nieogrodzony, pokryty zielenią nieurządzoną, charakterystyczną dla łąk i pastwisk oraz roślinami trawiastymi, zakrzaczeniami, zachwaszczeniami, niewielki fragmentem pokryty samosiejkami drzew bez wartości materialnej. Przedmiotowa nieruchomości położona jest na obszarze, dla którego ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to: działka nr 1103, 761/2 - tereny produkcji rolniczej - uprawy polowe, działka nr 312 - tereny produkcji rolniczej - użytki zielone, działka nr 509 - tereny wskazane do zabudowy mieszkaniowej. Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Włoch Damian. Łączna suma oszacowania wynosi 33 550,00 zł. Cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 25 162,50 zł. Rękojmia: 3355,00 zł. 

Zgodnie z art. 8671 § 1 kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: 

79 1050 1168 1000 0005 0081 4090 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna Oddział w Myszkowie, ul. Kopernika 4. Zgodnie z art. 871 kpc nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.  

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

Komornik Sądowy  

Mateusz Czapliński 

 

Zobacz inne

Prawo