Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

811 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

14.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Chorzów, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34203495

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

MIASTO CHORZÓW - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

MIASTO CHORZÓW - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - Company Logo

ul. RYNEK 1
41-500 CHORZÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Prezydent Miasta Chorzów 

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej 

zawiadamia, 

że w dniu 14 września 2022 r., wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w gmachu Urzędu Miasta, ogłoszenie o wyznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Chorzowie przy alei Wycieczkowej i ulicy Kadeckiej, oznaczonej działkami o numerach geodezyjnych: 1317/102 o powierzchni 3.212 m2 oraz 1316/102 o powierzchni 32 m2, obręb 0001, karta mapy 3, KA1C/00017877/4. 

Dział III ww. księgi wieczystej zawiera wpis ograniczonego prawa rzeczowego. Natomiast dział IV ww. księgi wieczystej wolny jest od wpisów.   

Opis nieruchomości: nieruchomość położona ok. 2 km od ścisłego centrum miasta w dzielnicy Chorzów Stary, pomiędzy ul. Kadecką a aleją Wycieczkową przebiegającą wzdłuż terenu Górnośląskiego Parku Etnograficznego. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa usługowa oraz tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Okolica spokojna. Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, porośnięta drzewami i krzewami. Teren działki nieogrodzony, posiada kształt regularnego wielokąta, teren o znacznych różnicach poziomów. Przez teren przebiega ścieżka gruntowa, a także sieć kanalizacyjna, linia energii elektrycznej wysokiego napięcia, sieć ciepłownicza i sieć gazowa. Sieć wodociągowa przebiega w pobliskim pasie drogowym (ul. Kadeckiej). Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. 

Przeznaczenie ww. nieruchomości: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.      

Cena wywoławcza ww. nieruchomości została ustalona na kwotę: 811.000,00 zł netto. 

Cena sprzedaży nieruchomości osiągnięta w przetargu, powiększona zostanie o należny podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.). 

Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w przetargu, winna być wpłacona w całości przed zawarciem umowy notarialnej. 

W związku z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków: 

a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, 

lub 

b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, 

i złoży wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. 

Złożenie wniosku po upływie tego terminu spowoduje utratę uprawnienia do przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości. 

W związku z art. 35 ust. 1 powołanej wyżej ustawy niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni. Przetarg zostanie ogłoszony i podany do publicznej wiadomości po upływie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia. 

Ogłoszenie dostępne jest również na: tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek 1, stronie internetowej miasta www.chorzow.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenia urzędowe/nieruchomości niezabudowane na sprzedaż. 

Szczegółowe informacje o zbywanej nieruchomości oraz warunkach szczegółowych przetargu można uzyskać codziennie w czasie pracy Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek 1 w pokoju 430, tel. 32 416 5000 wew. 318 lub pod adresem poczty elektronicznej: dudek_a@chorzow.eu. 

Zobacz inne

Prawo