Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

813 600,00 PLN

Icon
Data publikacji

13.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Zbęk-Złota Góra, gm. Skomlin, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34203416

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

DOM AUKCYJNY MARIOLA NOSKO

ul. WODZISŁAWSKA 8
52-017 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Kancelaria Syndyka: Opole, ul. Szpitalna 4, tel. +48 660 069 380

Syndyk w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec MULTI-HEKK Nieruchomości spółka z o.o. w upadłości z /s w Oleśnie sygn. akt V GUp 97/21 sprzeda z wolnej ręki w trybie publicznego konkursu ofert: prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działki ewidencyjne o numerach: 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, o łącznej powierzchni 6,72 ha, zlokalizowanej we wsi Zbęk-Złota Góra gmina Skomlin. Księga Wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze KW SR1W/00038536/8. Na terenie w/w nieruchomości znajdują się złoża surowca ilastego (iły doggerskie) objęte koncesją wydobycia kopaliny ze złoża surowca ilastego „Złote Góry II” Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej we wsi Zbęk-Złota Góra wynosi, co najmniej  80% ceny oszacowania tj. 813 600,00 zł (osiemset trzynaście tysięcy sześćset zł). Pisemne oferty nabycia nieruchomości z proponowaną ceną kupna przekraczającą cenę wywoławczą należy składać do 05.10.2022 do godziny 12:00, na adres: Kancelaria Syndyka, 45-010 Opole, ul. Szpitalna 4, II piętro, W zaklejonych kopertach z dopiskiem „Sprzedaż Złote Góry Sygn. akt. V GUp  97/21 nie otwierać – oferta”. Warunkiem koniecznym uczestniczenia w konkursie ofert jest uprzednia wpłata do dnia 04.10.2022 r. wadium w kwocie 81 360,00 zł na rachunek Masy Upadłości Bank PKO BP SA nr rachunku; 52 1020 3668 0000 5702 0367 9065 z dopiskiem „wadium Sygn. akt V GUp 97/21. Regulamin sprzedaży, operat szacunkowy nieruchomości dostępny do wglądu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu tel. +48 660 069 380,- Informacji w zakresie sprzedaży udziela się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9-14.

Zobacz inne

Prawo