Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KĘDZIERZYN-KOŹLE, opolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34203368

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

STAROSTWO POWIATOWE KĘDZIERZYN-KOŹLE

ul. PL. WOLNOŚCI 13
47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE STAROSTY KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO

o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia w sposobie korzystanie z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

         Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) dalej ugn, Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski zawiadamia, iż zgodnie z wnioskami Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie złożonymi w dniu 26.07.2022 r. oraz 09.08.2022 r. zamierza wszcząć postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji w trybie art. 124 ugn decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości, poprzez udzielenie wnioskodawcy zezwolenia na:

1. wykonanie inwestycji liniowej polegającej na przebudowie istniejącego gazociągu średniego ciśnienia DN200stal do 0,5 MPa na gazociąg średniego ciśnienia Ø225PE do 0,5 MPa o długości 43 m, w odniesieniu do nieruchomości położonej w obrębie Kędzierzyn, Gmina Kędzierzyn-Koźle, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1863. Nieruchomość nie posiada urządzonej księgi wieczystej i jest w posiadaniu Pani Marii Rojek c. Jana i Marii, która w 1972 r. dokonała wymeldowania z pobytu stałego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Pułaskiego 14/1 do Niemiec – znak sprawy G.6853.4.2022.MM-P.

2. wykonanie inwestycji liniowej polegającej na przebudowie istniejącego gazociągu średniego ciśnienia DN200stal do 0,5 MPa na gazociąg średniego ciśnienia Ø225PE do 0,5 MPa o długości 17,2 m, w odniesieniu do nieruchomości położonej w obrębie Kłodnica, Gmina Kędzierzyn-Koźle, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2606. Nieruchomość ta zapisana jest w księdze gruntowej tom XIII wykaz 406 i jest w posiadaniu Państwa Anny i Hermana Kukiełka, oboje nie żyją - znak sprawy G.6853.5.2022.MM-P.

3. wykonanie inwestycji liniowej polegającej na przebudowie istniejącego gazociągu średniego ciśnienia DN200stal do 0,5 MPa na gazociąg średniego ciśnienia Ø225PE do 0,5 MPa o długości 28,3 m, w odniesieniu do nieruchomości położonej w obrębie Kłodnica, Gmina Kędzierzyn-Koźle, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1505/1. Nieruchomość ta zapisana jest w księdze gruntowej tom VII wykaz 278 i jest w posiadaniu Pani Anny Konieczny, która nie żyje - znak sprawy G.6853.6.2022.MM-P.

Przedmiotowe działki zgodnie z art. 113 ust. 6 i 7 ugn stanowią nieruchomości o nieuregu-lowanym stanie prawnym. W związku z powyższym wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa. Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, winny zgłosić się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Judyma 4.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, bądź zgłoszą się osoby, ale nie udowodnią swoich praw, wówczas zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z w/w nieruchomości.

Zobacz inne

Prawo