Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

MOSINA, wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34204519

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA MOSINA

ul. PL.20 PAŹDZIERNIKA 1
62-050 MOSINA

PP.6721.7.2019.MS                                   Mosina, 15 września 2022 r.

(PP.6721.3.2017.MS)

 

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11, art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zwanej dalej u.p.z.p., art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz uchwały nr LXII/728/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 stycznia 2018 r. (zmienionej uchwałami nr VII/33/19 z dnia 28 marca 2019 r., XX/141/19 z dnia 12 grudnia 2019 r. oraz LX/506/22 z dnia 27 stycznia 2022 r.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

  1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie – część I (północna);
  2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie – część II (południowa)

Projekty ww. planów miejscowych wyłożone będą w terminie od 26 września do 17 października 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 62-050 Mosina, pl. 20 Października 1, w pokoju 119, w godzinach pracy Urzędu. Projekty planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Gminy pod adresem: bip.mosina.pl Urząd Miejski Organy Gminy Burmistrz Obwieszczenia planistyczne Plany miejscowe.

         Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się 10 października 2022 r. o godz. 15:00 (część II – południowa) oraz 16:00 (część I – północna) w Sali kolumnowej w Mosińskim Ośrodku Kultury (ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 u.p.z.p. każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2022 r.

Burmistrz Gminy Mosina

Zobacz inne

Prawo