Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.09.2022

Icon
Data aplikacji/szkolenia

14.10.2022 17 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

RYBNIK, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34202673

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Praca i Szkolenia, Konkursy na stanowisko

MIASTO RYBNIK

MIASTO RYBNIK - Company Logo

ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
44-200 RYBNIK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku, Rynek 18, 44-200 Rybnik 

Wymagania niezbędne (formalne): 

1) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

2) wykształcenie wyższe magisterskie: 

  • humanistyczne lub, 

  • z zakresu zarządzania lub, 

  • zarządzania w kulturze, 

3) udokumentowane, doświadczenie w tworzeniu i realizowaniu projektów kulturalnych, w tym edukacyjnych, lub pracy w obszarze kultury, 

4) udokumentowane, doświadczenie w zarządzaniu zespołem w ramach struktury hierarchicznej lub zespołem w ramach metodyki projektowej, 

5) biegła znajomość ustawy o muzeach, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i powiązanych rozporządzeń, 

6) znajomość problematyki będącej przedmiotem dziedzictwa kulturowego, kultury, sztuki i pamięci, 

7) znajomość lokalnych, krajowych środowisk twórczych i transgranicznych w ramach obszaru historycznego Górnego Śląska, 

8) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

Wymagania dodatkowe: 

1) znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji oraz przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, o ochronie danych osobowych, o bezpieczeństwie imprez masowych, o zabytkach nieruchomych, 

2) doświadczenie i znajomość specyfiki pracy w muzeum, 

3) znajomość metod zarządzania oraz umiejętność samodzielnego i szybkiego podejmowania decyzji, planowania, 

4) ukończone studia podyplomowe, szkolenia lub kursy związane z muzealnictwem, zarządzaniem kulturą i/lub z zarządzania zasobami ludzkimi, 

5) znajomość zagadnień związanych z projektami kulturalnymi finansowanymi ze środków UE oraz doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych. 

Wymagania pożądane: 

1) umiejętność konceptualizowania, organizowania i prowadzenia przedsięwzięć brandingowych, promocyjnych związanych z działalnością kulturalną, 

2) doświadczenie w realizacji interdyscyplinarnych wydarzeń i projektów kulturalnych, 

3) predyspozycje do budowania strategii krótko i długoterminowych, 

4) doświadczenie w projektach (preferowane stanowiska menedżerskie) dotyczących budowania marki turystycznej, 

5) znajomość trendów w marketingu produktów i marketingu w kulturze, 

6) doświadczenie w realizacji imprez masowych, 

7) znajomość trendów w zarządzaniu dziedzictwem industrialnym, kulturze, animacji i edukacji kulturalnej, 

8) doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z różnych źródeł publicznych i prywatnych, w tym krajowych i zagranicznych, 

9) umiejętność organizacji pracy swojej i zespołu pracowników, 

10) znajomość przynajmniej jednego języka obcego, preferowany język angielski, mile widziane język czeski i/lub język niemiecki, 

11) umiejętność komunikowania w sposób zrozumiały trudnych problemów w mowie i piśmie, 

12) umiejętność pracy pod presją czasu. 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

1) Dyrektor instytucji kultury zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz, odpowiada za jej działalność, dobór pracowników oraz powierzone składniki majątkowe, 

2) Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników, ustala ich zakres czynności oraz tryb załatwiania powierzonych im spraw, 

3) Dyrektor sporządza plan finansowy z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, który stanowi podstawę gospodarki finansowej instytucji kultury, 

4) organizacja wewnętrzna instytucji kultury, którą określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora tej instytucji, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców. 

Wymagane niezbędne dokumenty i oświadczenia: 

1) list motywacyjny o objętości maksymalnej 2 stron A4 z uzasadnieniem ubiegania się kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku, 

2) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika), 

3) autorska pisemna koncepcja (organizacyjno-finansowa obejmująca okres pięciu lat) funkcjonowania Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku o objętości maksymalnej 5 stron formatu A4, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywicznej wizji rozwoju działalności (koncepcja powinna być przygotowana w oparciu o statut oraz budżet Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku, z którymi można zapoznać się po wcześniejszym zgłoszeniu Wydziałowi Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Rybnika tel. 324392135), 

4) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu (w przypadku trwania stosunku pracy), 

5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje zawodowe, 

6) kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń, 

7) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

8) oświadczenia kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych. 

Wymagane dodatkowe dokumenty i oświadczenia: 

  1. oświadczenie kandydata o znajomości prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury oraz o muzealiach oraz organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej oraz przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, o ochronie danych osobowych, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawy o zabytkach nieruchomych, 

  1. oświadczenie kandydata o znajomości zagadnień związanych z projektami kulturalnymi finansowanymi ze środków UE oraz doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych. 

W przypadku wyboru przez komisję kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku, jego koncepcja programowa i organizacyjna będzie stanowiła podstawę do uzgodnienia warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury określonych umową, która będzie zawarta pomiędzy wybranym kandydatem a Organizatorem. 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydat na stanowisko Dyrektora Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku” należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika (ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik) w terminie do dnia 14 października 2022 roku (decyduje data wpływu do Urzędu). 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.  

Inne informacje: 

Informacja o wynikach konkursu będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Rybnika oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku. Informacja o wynikach konkursu zawiera imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

……….......................................... 

Prezydent Miasta Rybnika 

Załączniki do ogłoszenia: 

  • Załącznik nr 1: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

  • Załącznik nr 2: Formularz oświadczeń. 

Powyższe załączniki do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika. 

Zobacz inne

Prawo