Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

ZAWIERCIE, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34204400

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA ZAWIERCIE

ul. LEŚNA 2
42-400 ZAWIERCIE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

   O G Ł O S Z E N I E PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenu położonego przy ul. Inwestycyjnej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską  w Zawierciu uchwały Nr LXVII/908/22 z dnia 31 sierpnia 2022r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenu położonego przy ul. Inwestycyjnej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski mogą być wniesione w formie papierowej do Prezydenta Miasta Zawiercie na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną  na adres: architektura@zawiercie.eu lub za pomocą platformy ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 24 października 2022 r. Formularz wniosku można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zawierciu.   

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Zawiercie.                                      

Prezydent Miasta Zawiercie

           Łukasz Konarski

KLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe: imię nazwisko, nazwa, adres):
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz Konarski, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, e-mail: prezydent@zawiercie.eu

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 6, 14, 15 oraz zgodnie z art. 17 i 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach realizacji zadań publicznych przez administratora oraz w celach archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach archiwalnych,  zgodnie z art. 6 ust 1. lit e) rozporządzenia PEiR.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz organy władzy publicznej, operator pocztowy lub osoba upoważniona do odbioru dokumentów.

Pełna klauzula informacyjna udostępniona jest na  stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl                 

Zobacz inne

Prawo