Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

19.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KONIN, wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34205048

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Praca i Szkolenia, Konkursy na stanowisko

MIASTO KONIN

MIASTO KONIN - Company Logo

ul. PL. WOLNOŚCI 1
62-500 KONIN

PREZYDENT MIASTA KONINA

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie

Wymiar etatu: pełny etat

Zatrudnienie: stosunek pracy na podstawie powołania na czas określony – od 3 do 7 lat

Miejsce wykonywania pracy:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie, ul. Dworcowa 13, 62-510 Konin

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe,
 3. staż pracy minimum 5 lat,
 4. co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem w obszarze kultury lub 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej bądź w pełnieniu funkcji członka organu zarządzającego w organizacji pozarządowej związanej z kulturą;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 6. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 9. znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury,
  w szczególności bibliotek, w tym zasad gospodarki finansowej w instytucjach kultury, finansów publicznych, zamówień publicznych, regulacji dotyczących przepisów prawa pracy;

WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. dobra znajomość obsługi komputera i Internetu,
 2. umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników;
 3. znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych;
 4. znajomość języka obcego.

WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE:

 1. pisemne zgłoszenie udziału w konkursie na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie wraz z uzasadnieniem,
 2. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie - według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (bip.konin.eu),
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie i dodatkowe kwalifikacje,
 4. życiorys – Curriculum Vitae,
 5. pisemne opracowanie autorskiej koncepcji programowej, zawierającej również koncepcję organizacyjną, z uwzględnieniem statutu i warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji, koncepcja powinna wpisywać się w strategiczne dokumenty Miasta Konin, a także być zgodna ze statutem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie,
 6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 7. oświadczenia o niekaralności - według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (bip.konin.eu),
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji - według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (bip.konin.eu),
 9. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych do celów rekrutacji.

WYMOGI FORMALNE:

 1. Złożenie wymaganych dokumentów.
 2. Spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem określonych w punktach 1-9.

Oferty aplikacyjne można składać poprzez złożenie w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Miejskiego, pl. Wolności 1, pokój 102 lub przesłanie pocztą na adres: Urząd Miejski, pl. Wolności 1, 62-500 Konin, z dopiskiem: „Dotyczy konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie”

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 17 października 2022r. włącznie (do godz. 1530).

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

INNE  INFORMACJE

 1. Z warunkami organizacyjno–finansowymi Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie można zapoznać się w siedzibie biblioteki
  ul. Dworcowa 13.
 2. Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowane indywidualnie.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Komisję konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Konina w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap – rozmowa kwalifikacyjna.
 4. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi w ciągu 60 dni po upływie terminu składania ofert.
 5. Ostateczną decyzję w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie podejmie Prezydent Miasta Konina.
 6. Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie www.konin.pl/bip oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie.
 7. Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora zostanie z nim zawarta odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Biblioteki oraz program jego działania – zgodnie z art. 15 ust 5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.
 8. Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Pełna treść ogłoszenia konkursowego wraz z załącznikami do pobrania znajduje się na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie.

 

Zobacz inne

Prawo