Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

MSZANA DOLNA, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34205089

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

URZĄD GMINY MSZANA DOLNA

ul. SPADOCHRONIARZY 6
34-730 MSZANA DOLNA

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY MSZANA DOLNA

O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZANA DOLNA

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503)

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Gminy Mszana Dolna:

Uchwały Nr XLIX/507/22 z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna i przystąpieniu do sporządzania zmiany studium.

Zmiana studium dokonywana będzie w zakresie w szczególności:

 1. danych dotyczących bilansu i chłonności terenów przeznaczonych do zabudowy;
 2. wskazania terenów zamkniętych kolejowych;
 3. uwarunkowań wynikających z obowiązujących dokumentów na szczeblu krajowym;
 4. ujednolicenia nazwy załącznika nr 4.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące sporządzania zmiany studium w wyżej określonym zakresie. Wnioski można składać w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6,  34-730 Mszana Dolna, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej na adres: gmina@mszana.pl 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 października 2022 roku.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Mszana Dolna.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek.

Wójt Gminy Mszana Dolna

Informuję, że:

 1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
 2. Administratorem podanych we wniosku danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Mszana Dolna jest Wójt Gminy Mszana Dolna z siedzibą w Mszanie Dolnej, ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna, tel. +48 183310009, mail: gmina@mszana.pl
 3. Dane są podawane w celu składania wniosków do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 4. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz § 7 ust. 1 pkt 4 w związku z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2021 r. poz. 245).
 5. Konsekwencją braku podania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
 6. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących w tym zakresie praw można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych osobiście lub korespondencyjnie ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna, przez tel. +48 512263577, mail: iod@mszana.pl
 8. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie:

https://bip.malopolska.pl/ugmszanadolna,m,305465,rodo.html oraz w siedzibie Administratora: ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna.

 

Zobacz inne

Prawo