Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

300 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

20.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Wysoka Głogowska, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34204449

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Licytacje komornicze

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA SKARBIEC W UPADŁOŚCI

KATOWICE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: nr telefonu (32) 756 80 50.

Syndyk Masy Upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Skarbiec” w upadłości w Piekarach Śląskich

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 1943 (o powierzchni: 0,18 ha), 668 (o powierzchni: 0,05 ha), 546 (o powierzchni 1,69 ha), 645 (o powierzchni:1,56 ha) – o łączne powierzchni 3,48 ha położone w miejscowości Wysoka Głogowska, gmina Głogów Małopolski (obręb 0012 Wysoka Głogowska), zabudowanej budynkiem mieszkalnym (działka nr 1943) i zabudowaniami gospodarczymi (budynek gospodarczy, stodoła, garaż), dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1Z/00042059/0, szczegółowo opisanego w operacie szacunkowym, za cenę nie niższą niż kwota netto 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), powiększoną o należny podatek – w związku z postanowieniem z dnia 19 listopada 2021 r. Sędziego-komisarza w postępowaniu upadłościowym Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „SKARBIEC” w upadłości – Sądu Rejonowego w Gliwicach, sygnatura akt: (XII GUp 129/16).

Warunki przetargu:

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie 4 tygodni od daty publikacji w dzienniku „Gazeta Wyborcza” ogłoszenia prasowego o sprzedaży, do godziny 14.00 w dniu upływu terminu składania ofert. Oferty należy składać na adres siedziby SKOK, 41-949 Piekary Śląskie, ul. Skłodowskiej-Curie 53. W przypadku składania ofert drogą pocztową decyduje data i godzina wpływu.

2. Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że zapoznał się z regulaminem przetargu.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej – tj. kwotę 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) na rachunek bankowy, prowadzony w Millennium Bank S.A., o numerze: 43 1160 2202 0000 0000 3857 0916.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert zostanie dokonane przez trzyosobową Komisję Przetargową powołaną przez syndyka, której przewodniczyć będzie syndyk, siódmego dnia po dniu w którym upłynął termin do składania ofert.

5. Sprzedaż nastąpi na warunkach określonych w regulaminie przetargu, który wraz z operatem szacunkowy można przeglądać w siedzibie SKOK przy ul. Skłodowskiej-Curie 53, 41-949 Piekary Śląskie, w dni powszednie, od dnia ukazania się ogłoszenia o przetargu, w godzinach od 09.00 do 14.00, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dokładnego terminu. Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać także pod nr telefonu Sekretariatu SKOK Skarbiec (32) 756 80 50, w dni powszednie w godzinach od 09.00 do 14.00. Informacje można uzyskać po podpisaniu oświadczenia o zachowaniu poufności.

6. Oględziny przedmiotu przetargu możliwe są po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dokładnego terminu pod nr telefonu Sekretariatu SKOK Skarbiec (32) 756 80 50 lub pod nr telefonu 693 112 468.

7. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz do swobodnego wyboru oferty.

8. Syndyk informuje, iż budynek jest zamieszkany.

9. Wszelkich informacji udziela Sekretariatu SKOK Skarbiec pod nr telefonu (32) 756 80 50.

Zobacz inne

Prawo