Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

83 700,00 PLN

Icon
Data publikacji

20.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Blachownia, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34204612

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

GMINA BLACHOWNIA

ul. SIENKIEWICZA 22
42-290 BLACHOWNIA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Blachownia 

Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213 ze zm.) 

Burmistrz Blachowni ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w Blachowni 
przy ul. Starowiejskiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 234/1 o pow. 0,7028 ha opisana w księdze wieczystej nr CZ1C/00111189/1 Sądu Rejonowego w Częstochowie– Wydział Ksiąg Wieczystych. 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana bez bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Usytuowana jest za posesją mieszkalną nr 177 w stronę rzeki Stradomki. Wzdłuż wschodniej granicy na odcinku ok 310 m biegnie kanał sanitarny ksD 200 i na tej wysokości jednocześnie przechodzi kanał sanitarny zbiorczy ksD 500 i kablowa sieć energetyczna prowadzące do oczyszczalni ścieków. Na wysokości około 290 m biegnie napowietrzna sieć energetyczna wysokiego napięcia. W końcowym odcinku przy rzece Stradomka położona jest linia telekomunikacyjna. Nieruchomość nie posiada przyłączy do infrastruktury technicznej. Przebieg sieci jest w odległości ok. 40 m w ul. Starowiejskiej, dostęp do ulicy oddziela grunt należący do innego właściciela. 

Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań. 

Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych do działki 234/1. Uzasadnieniem wyboru formy przetargu jest, że ze względu na brak dostępu do drogi publicznej zbywana nieruchomość nie może zostać zagospodarowana jako odrębna nieruchomość. 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 09 listopada 2022 roku o godz. 10.00 
w Urzędzie Miejskim w Blachowni ul. Sienkiewicza 22 – sala posiedzeń. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 83.700,00 zł. (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych 00/100) 

Podlega zwolnieniu z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) o podatku od towarów i usług jako dostawa terenów niezabudowanych innych niż budowlane. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pisemne zgłoszenie do Referatu Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Blachowni uczestnictwa w przetargu przez osoby spełniające warunki przetargu (właściciele działek sąsiednich) 
oraz wpłacenie, w formie pieniężnej, wadium w wysokości 8.370,00 zł (słownie: osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych 00/100) na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Blachowni 
50 1020 1664 0000 3202 0028 4638 PKO BP Blachownia - w terminie do dnia 03 listopada 2022 roku. Na dowodzie wpłaty należy umieścić informację o położeniu oraz numerze działki, do przetargu na sprzedaż, której uczestnik zamierza przystąpić. Wpłacone wadium uprawnia do uczestnictwa wyłącznie w przetargu, którego dotyczy. 

Dopuszcza się również dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: gkn@blachownia.pl 

W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą za termin zgłoszenia uważa się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Blachowni. 

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie zamieszczona na stronie BIP Blachownia oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Blachowni najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. 

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.  Osobom, które przetargu nie wygrały, wadium zostanie zwrócone nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania lub unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu. W przypadku uchylania się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. 

Cena osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona przez nabywcę na wskazane konto, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty umowy ponosi nabywca. 

Uczestnik przetargu winien przedłożyć Komisji Przetargowej następujące dokumenty: 

  1. Osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty). Osoba pozostająca w związku małżeńskim winna złożyć oświadczenie o obowiązującym w małżeństwie ustroju majątkowym oraz oświadczenie, do jakiego majątku (wspólnego, osobistego) nabywa grunt. Małżonkowie nabywający grunt do majątku wspólnego, biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo udzielone przez współmałżonka. Małżonek nabywający grunt do majątku osobistego zobowiązany jest złożyć wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską albo odpis orzeczenia ustanawiającego rozdzielność majątkową; 

  1. Przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej- dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualny wydruk z CEIDG- Centralnej Ewidencji i Informacji 
    o Działalności Gospodarczej; 

  1. Reprezentanci osoby prawnej - dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis 
    z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej; 

  1. Pełnomocnicy - dokument potwierdzający tożsamość i pełnomocnictwo. 

Nieprzedłożenie wymaganych dokumentów skutkować będzie niedopuszczeniem do uczestnictwa w przetargu. 

Przetarg ustny ograniczony będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o wysokość postąpienia. Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne, coraz wyższe ceny nieruchomości dopóty, dopóki - mimo trzykrotnego wywołania - nie ma dalszego postąpienia ceny. Przetarg ustny uważa się za zakończony z chwilą uprzedzenia uczestników, że po trzykrotnym wywołaniu ostatniego postąpienia (ostatniej ceny), dalsze ceny nie zostaną przyjęte. Zamknięciem ustnego przetargu jest ogłoszenie danych osoby fizycznej lub prawnej, wygrywającej przetarg. Protokół 
z przeprowadzonego przetargu sporządza Przewodniczący Komisji w trzech egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla nabywcy nieruchomości. 

Wszelkich informacji na temat nieruchomości objętej przetargiem, udzielają pracownicy  Referatu Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Ochrony Środowiska– pokój nr 8, telefon 34 3270-409 nr wew. 143. 

Burmistrz Blachowni może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny, w tym przypadku wadium podlega zwrotowi wszystkim uczestnikom. 

W razie stwierdzenia, że czynności związane z przeprowadzeniem przetargu zostały dokonane w sposób sprzeczny z ustawą lub innymi przepisami, Burmistrz Blachowni może zarządzić powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnić przetarg. 

Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Blachowni. 

Zobacz inne

Prawo