Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

207 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

20.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Sławków, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34204761

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

GMINA SŁAWKÓW

ul. RYNEK 1
41-260 SŁAWKÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

B u r m i s t r z   M i a s t a   S ł a w k o w a   o g ł a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Sławków, położonej w Sławkowie przy ul. Słonecznikowej stanowiącej działkę nr 4436/18 o pow. 0,1366 ha, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1D/00031384/6. 

Działka zlokalizowana jest na terenie osiedla domków jednorodzinnych, w południowo zachodniej części Sławkowa. Posiada możliwość przyłączenia instalacji wodociągowej, gazowej oraz instalacji elektrycznej. W sąsiedztwie znajdują się tereny leśne oraz zabudowa jednorodzinna. Odległość od centrum miasta ok. 4 km, od placówek handlowych, przystanków autobusowych ok. 1000 – 1500m.  

Działka o kształcie nieregularnym o szerokości około 20 m i długości około 57m-74m, zadrzewiona, posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni gruntowej. 

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym: 

3MN53 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem drobnej działalności gospodarczej w ramach określonej planem intensywności zabudowy działki Cena wywoławcza wynosi: 207 000,00 – zł netto 

Wysokość wadium: 20 700,00 - zł. Termin wpłaty wadium: 14 października 2022 r. 

Przetarg odbędzie się w dniu 20 października 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Sławkowie przy ul. Łosińskiej 1 - sala posiedzeń na parterze. 

Cena nieruchomości zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT w wys. 23 % i podlega zapłaceniu nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.  

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miasta nr: 20 8438 0001 0021 8226 2000 0060, najpóźniej do dnia wskazanego w ogłoszeniu, z podaniem numeru działki, na którą jest wnoszone wadium. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta.  

Ogłoszenie o przetargach opublikowano na stronie internetowej Urzędu Miasta Sławkowa,  
w  Biuletynie  Informacji  Publicznej pod adresem: http://bip.slawkow.pl/ w zakładce sprzedaż 
i dzierżawa nieruchomości oraz wywieszono na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu. 

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Sławkowie, ul. Łosińska 1, tel. (32) 2931552 wew. 249 

Sławków, 20.09.2022 r. 

Zobacz inne

Prawo