Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WARSZAWA, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34205320

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY BIURO ADMINISTRACYJNE

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY BIURO ADMINISTRACYJNE - Company Logo

ul. NIECAŁA 2
00-098 WARSZAWA

       Warszawa, 19  września 2022 r.

OGŁOSZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Podskarbińskiej - część I

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) w związku z uchwałą nr XII/198/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Podskarbińskiej zmienionej uchwałą nr XVII/419/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. (podział planu na cztery części) oraz zmienionej uchwałą nr LXIX/2235/2022 2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 sierpnia 2022 r. (podział planu na sześć części) a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Podskarbińskiej ‑ część I, którego obszar wyznaczają:

  • od północy: linia łącząca wschodni narożnik dz. ew. nr 13 z obrębu 3-02-02 z punktem zbiegu granic dz. ew. nr 3/8, 10, 12 z obrębu 3-02-03, północne granice dz. ew. nr 10, 8, 11 z obrębu 3-02-03, linia łącząca punkt zbiegu granic dz. ew. nr 7, 11, 25 z obrębu 3-02-03 z południowo-zachodnim narożnikiem dz. ew. nr 2/9 z obrębu 3-02-11, południowo-zachodnia granica dz. ew. nr 2/9 z obrębu 3-02-11, południowe granice dz. ew. nr 2/9, 2/10, 2/7, 2/8 i 4 z obrębu 3-02-11, południowe granice dz. ew. nr 18, 17/2, 8/1 z obrębu 3-02-12, linia przedłużająca południową granicę dz. ew. nr 8/1 z obrębu 3-02-12 do północnej granicy dz. ew. nr 13/6 z obrębu 3-02-12, północne granice dz. ew. nr 13/6, 13/5, 14/5 z obrębu 3-02-12,
  • od wschodu: zachodnie granice dz. ew. nr 15 z obrębu 3-02-12 i dz. ew. nr 29 z obrębu 3-04-02, linia łącząca punkt zbiegu granic dz. ew. nr 28, 29, 77 z obrębu 3-04-02 z punktem zbiegu granic dz. ew. nr 44, 45, 77 z obrębu 3-04-02,
  • od południa: południowe linie rozgraniczające ul. Dwernickiego, ul. Stanisławowskiej i ul. Mińskiej;
  • od zachodu: linia łącząca północny narożnik działki ew. nr 42/3 z obrębu 3-02-06 ze wschodnim narożnikiem działki nr 20 z obrębu 3-02-02; zachodnia granica dz. ew. nr 21 z obrębu 3-02-02 do północno-zachodniego narożnika dz. ew. nr 19 z obrębu 3-02-02, zachodnia linia rozgraniczająca ul. Chodakowskiej

z wyłączeniem terenów wskazanych w § 1 ust 2 pkt 5 i 6 uchwały Nr XII/198/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Podskarbińskiej

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w terminie od 28 września do 24 października 2022 r.

w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego przy Al. Jerozolimskich 44, 00-024 Warszawa (poziom -1 wejście od WOM, za Rotundą), w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00,  a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy - bip.warszawa.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się  5 października 2022 r. (środa) o godz. 17.00 w formie online.

Szczegółowe informacje dotyczące dyskusji publicznej będą obwieszczone w BIP  oraz na stronie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego: architektura.um.warszawa.pl

Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz z art. 8c i 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, wyłożonym do publicznego wglądu.

Uwagi do projektu planu mogą być wnoszone:

  • w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy do Prezydenta m.st. Warszawy, na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Al. Jerozolimskie 44 (Biurowiec Widok Towers), 00-024 Warszawa;
  • w formie elektronicznej: za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym lub na adres e-mail: sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
  • podczas dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego.

Termin składania uwag upływa 9 listopada 2022 r. Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Dyżur projektantów planu odbędzie się w terminie wyłożenia projektu planu do wglądu publicznego jedynie w formie telefonicznej – w poniedziałki (3, 10, 24 października 2022 r.) w godzinach 13.00 ‑ 16.00 pod numerem telefonu 22 325 81 08.

Niniejsze ogłoszenie zastępuje ogłoszenie Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12.09.2022 r. o ponownym częściowym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Podskarbińskiej - część I.

Załącznik do ogłoszenia – klauzula RODO:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent m.st. Warszawy (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa), który przetwarza te dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz na podstawie udzielonej zgody. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie w jakim stanowi o tym przepis prawa. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. realizacji partycypacji społecznej w procesie planistycznym oraz – w przypadku danych, których obowiązek podania nie wynika z przepisu prawa - w celu wynikającym z treści tej zgody. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a w określonych prawem sytuacjach - prawo do żądania usunięcia danych osobowych i prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@um.warszawa.pl.

Szczegółowe zapisy klauzuli informacyjnej dostępne są pod linkiem http://www.architektura.um.warszawa.pl/rodo.

Zobacz inne

Prawo