Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WARSZAWA, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34204081

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY BIURO ADMINISTRACYJNE

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY BIURO ADMINISTRACYJNE - Company Logo

ul. NIECAŁA 2
00-098 WARSZAWA

Warszawa 15 września 2022 r.  

OBWIESZCZENIE 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki część II – rejon Osiedla Przyjaźń

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 717 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr LXXXIII/2772/2006 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki zmienioną: uchwałą nr XXXIV/1019/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 29.05.2008 r., uchwałą nr XXI/521/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10.12.2015 r., uchwałą nr XLI/1064/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9.02.2017 r. oraz uchwałą nr XXXV/1069/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 27.08.2020 r., a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania obszaru Jelonki część II – rejon Osiedla Przyjaźń, którego granice wyznaczają:

  • od północy: od punktu przecięcia zachodniej granicy działki ew. nr 23/8 z obrębu 6-11-10 z linią przedłużenia południowej granicy działki ew. 3/1 z obr. 6-11-11 i dalej po południowej i wschodniej granicy działki ew. nr 3/1, a potem po południowych granicach działek 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/5, 1/23, 1/7, 1/25, 1/10, 1/11, 1/12 z obr. 6-11-11;
  • od wschodu: granica dzielnic Wola i Bemowo na odcinku od północno-wschodniego narożnika działki ew. nr 9 z obr. 6-11-11, do punktu przecięcia linii przedłużenia południowej granicy dz. ew. nr 6/10 z obr. 6-11-11 z granicą dzielnic Wola i Bemowo;
  • od południa: od punktu przecięcia linii przedłużenia południowej granicy dz. ew. nr 6/10 z obr. 6-11-11 z granicą dzielnic Wola i Bemowo do południowej granicy działki ew. nr 6/10 z obr. 6-11-11 i dalej wzdłuż południowych granic działek ew. nr 6/7, 6/8, 6/6, 6/3, 2/1 z obr. 6-11-11 i dalej wzdłuż południowych granic działek ew. nr 23/5, 19/2 z obr. 6-11-10;
  • od zachodu: wzdłuż zachodniej granicy dz. ew. nr 19/2, 23/4, 23/3, z obr. 6-11-10, a następnie po linii prostopadłej do zachodniej granicy działki 23/3 do południowo-wschodniego narożnika działki 6/2 z obr. 6-11-10 i dalej wzdłuż zachodniej granicy działki ew. nr 23/8 z obr. 6-11-10 do przecięcia z linią przedłużenia południowej granicy działki 3/1 z obr. 6-11-11;

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w terminie od 29 września 2022 r. do 20 października 2022 r. w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Al. Jerozolimskie 44 (poziom -1, wejście od WOM, za Rotundą) w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy – bip.warszawa.pl 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 6 października 2022 r. (czwartek) o godz. 17:00 w formie online. Szczegółowe informacje dotyczące dyskusji publicznej będą obwieszczone w BIP oraz na stronie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego: architektura.um.warszawa.pl

Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz z art. 8c i 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, wyłożonym do publicznego wglądu.

Uwagi do projektu planu mogą być wnoszone:

  • w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy do Prezydenta m.st. Warszawy, na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa;
  • w formie elektronicznej: za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym lub na adres email: sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
  • podczas dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego.

Termin składania uwag upływa dnia 3 listopada 2022 r.

Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Dyżur projektantów planu odbędzie się w terminie wyłożenia projektu planu do wglądu publicznego:

  • w formie telefonicznej – w środy: 5 i 19 października 2022 r. w godzinach 13:00 – 16:00 pod numerem telefonu 22 325 81 08,
  • stacjonarnie – w środę 12 października 2022 r. w godzinach 13:00 – 16:00 w Urzędzie Dzielnicy Bemowo ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa.

Załącznik do ogłoszenia – klauzula RODO:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent m.st. Warszawy (pl. Bankowy 3/5,
00-950 Warszawa), który przetwarza te dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz na podstawie udzielonej zgody. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie w jakim stanowi o tym przepis prawa. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. realizacji partycypacji społecznej w procesie planistycznym oraz – w przypadku danych, których obowiązek podania nie wynika z przepisu prawa - w celu wynikającym z treści tej zgody. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a w określonych prawem sytuacjach - prawo do żądania usunięcia danych osobowych i prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu
iod@um.warszawa.pl. Szczegółowe zapisy klauzuli informacyjnej dostępne są pod linkiem http://www.architektura.um.warszawa.pl/rodo.

 

Zobacz inne

Prawo