Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

6 939 200,00 PLN

Icon
Data publikacji

21.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BOCHNIA, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34205445

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

URZĄD MIASTA BOCHNIA

ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 2
32-700 BOCHNIA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Wydział GMiR Urzędu Miasta Bochnia, pok. Nr 119, tel. 14 614 91 46

     WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM.

Burmistrz Miasta Bochnia na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2213), ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Bochni przy ul. Smyków, obręb Bochnia-2,  oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka  nr 1258/24 o pow. 3,4696 ha, obj. KW Nr TR1O/00070062/5.

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w Bochni, uchwalonego przez Radę Miasta Bochnia Uchwałą  Nr XXXVI/373/13 z dnia 28 listopada 2013r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 19 grudnia 2013r. poz. 7703, teren działki nr 1258/24 obejmuje obrys o symbolu: 1MNU- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej

Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 2022r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Bochnia, przy ul. Kazimierza Wielkiego 2, pok.100, 32-700 Bochnia.

 Ustala się cenę wywoławczą nieruchomości  6 939 200,00 zł netto (sześć milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100) oraz wymagane wadium w wysokości 700 000,00 zł (siedemset tysięcy złotych 00/100). Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podwyższona będzie o należny podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Na dzień ogłoszenia przetargu obowiązująca stawka VAT wynikająca z ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2022r., poz. 931 z późn. zm.) wynosi 23%.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w podanej wyżej wysokości na rachunek bankowy Gminy Miasta Bochnia nr 74 1240 1431 1111 0010 0293 1934 prowadzony w Pekao S.A. Oddział w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 9, tak aby w dniu 17 listopada 2022 r. wpłata znajdowała się na rachunku Gminy Miasta Bochnia. Uchylenie się  wygrywającego przetarg od zawarcia umowy powoduje przepadek wadium. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bochnia przy ul. Kazimierza Wielkiego 2, opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Bochnia www.bochnia.eu i Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.malopolska.pl/umbochnia. Dodatkowe informacje udzielane są  w Wydziale GMiR Urzędu Miasta Bochnia, pok. Nr 119, tel. 14 614 91 46.

Zobacz inne

Prawo