Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KRAKÓW, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34205464

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Praca i Szkolenia, Konkursy na stanowisko

NARODOWE CENTRUM NAUKI

ul. TWARDOWSKIEGO 16
30-312 KRAKÓW

Opis: Opis: PAPIER_FIRMOWY-g

 KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki  działając na podstawie art. 5 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2018 r. poz.947 z późn. zm.) ogłasza nabór kandydatów na stanowisko zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Nauki
(Dz. U. Nr 238, poz. 1585) i składa się z dwóch etapów obejmujących:

  • ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów i umiejętności zarządzania dużymi zespołami pracowników;
  • ocenę kandydatów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagania:

Kandydatem na stanowisko zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Nauki może być osoba, która:

  • korzysta z pełni praw publicznych;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w sektorze naukowym lub badawczo-rozwojowym;
  • posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
  • posiada znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się.

Wykaz dokumentów oraz wzory oświadczeń, które należy dołączyć do zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej NCN w zakładce „Praca w NCN”.

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania Centrum dostępne są na stronie internetowej Centrum www.ncn.gov.pl.

Termin i sposób składania zgłoszeń:

Zgłoszenia z dopiskiem „Zastępca Dyrektora NCN – konkurs” należy złożyć w terminie do 19 października 2022 r. osobiście w siedzibie NCN lub przesłać na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Twardowskiego 16, 30-312 Kraków (decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wysłania za pośrednictwem kuriera data wpływu do NCN).

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie będą rozpatrywane.

O dalszych etapach konkursu, kandydaci zostaną powiadomieni drogą pisemną i elektroniczną. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej NCN oraz w siedzibie Centrum.

Zobacz inne

Prawo