Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.09.2022

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

05.10.2022 1 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Pszczyna, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34204714

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

DOM AUKCYJNY MARIOLA NOSKO

ul. WODZISŁAWSKA 8
52-017 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Biuro Syndyka: Katowice, ul. Dąbrowskiego 22/209, tel. 574 600 239, e-mail: biuro@masa-upadlosci.pl

Syndyk masy upadłości

Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółka Akcyjna w upadłości

ogłasza pisemny przetarg ofertowy

na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości

  1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż:
  1. udziału wynoszącego 6793/10000 części w prawie własności nieruchomości (działka ewidencyjna nr 1334/26) zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym (budynkiem kamienicy) obejmującym niewyodrębnione prawnie lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 477,11 m2, położonej w Pszczynie przy ulicy Piastowskiej nr 2, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KA1P/00034456/5 wraz z udziałem wynoszącym 6793/30000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (działka ewidencyjna nr 1336/26) dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KA1P/00034458/9, z którymi to prawami związane jest prawo przejazdu pasem trzech metrów szerokości do ulicy Piekarskiej po działce nr 1114/26 (która następnie uległa podziałowi na działki ewidencyjne nr 1674/26 i nr 1673/26) na rzecz każdoczesnych użytkowników wieczystych działek nr 1334/26 i nr 1336/26, zgodnie z par. 6 umowy sprzedaży i oddania gruntu w użytkowanie wieczyste z dnia 26.08.1994 roku, Rep. A 2708/94, i których aktualny stan prawny uregulowany jest w księgach wieczystych nr KA1P/00046119/8 i KA1P/00045768/5, za cenę wywoławczą równą 792 924,00 zł netto;
  2. prawa własności nieruchomości gruntowej składającej się z jednej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2028/44 o powierzchni 6 639 m2, położonej w Pszczynie w rejonie ulicy Korczaka, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KA1P/00038466/6 za cenę wywoławczą równą 365 754,00 zł netto.
  1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie do dnia 4 października 2022 r., do godziny 14:00, na adres biura Syndyka Masy Upadłości Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółka Akcyjna w upadłości, w Katowicach (40-032) przy ul. Dąbrowskiego 22/209. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina wpływu do biura syndyka masy upadłości.
  2. Oferty należy składać oddzielnie w odniesieniu do poszczególnych praw będących przedmiotem przetargu, a wyszczególnionych w pkt. 1 ppkt. a) i b) powyżej.
  3. Oferta winna zostać zapakowana w zamkniętą kopertę, opatrzoną dopiskiem „OFERTA PRZETARG ZM H. KANIA S.A.” z oznaczeniem sygnatury akt X GUp 91/20/7 i złożona bądź przesłana w kolejnej kopercie oznaczonej sygnaturą akt X GUp 91/20/7 i dopiskiem „OFERTA, PRZETARG ZM H. KANIA S.A – NIERUCHOMOŚCI”. Wraz z ofertą należy złożyć dowód wpłacenia wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości, w odniesieniu do której została złożona oferta.
  4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego – komisarza w dniu 5 października 2022 r. o godzinie 8:30 w budynku Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach  Wydział X Gospodarczy ul. Lompy 14, sala 12.
  5. Przetarg nie dochodzi do skutku w razie niezgłoszenia oferty spełniającej warunki uczestnictwa w przetargu określone w Regulaminie przetargu, w szczególności, gdy żaden z oferentów nie złoży oferty równej, co najmniej cenie wywoławczej. 
  6. Rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu przetargu zostaje wyłączona.
  7. Informacje na temat przedmiotu przetargu (w tym informacje na temat Regulaminu przetargu oraz operatów szacunkowych) można uzyskać kontaktując się pod nr telefonu: 574 600 239, w dni powszednie w godzinach od 09:00 do 14:00 lub pod adresem e-mail: biuro@masa-upadlosci.pl.

 

Zobacz inne

Prawo