Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

4 796 924,00 PLN

Icon
Data publikacji

21.09.2022

Icon
Termin składania dokumentów

14.11.2022 48 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

GNIEW, pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34205510

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

GMINA GNIEW

GMINA GNIEW - Company Logo

ul. PLAC GRUNWALDZKI 1
83-140 GNIEW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. (58) 530 79 51, 530-79 -52

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GNIEW

WYCIĄG

z ogłoszenia z dnia 12 września 2022r.

 

Na podstawie  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021r., poz. 2213), Burmistrz Miasta i Gminy Gniew podaje do publicznej informacji, że w Urzędzie Miasta i Gminy Gniew,  83-140 Gniew, Pl. Grunwaldzki 1 ( pokój 109) odbędzie się w dniu

 

14 listopada   2022r.  (poniedziałek)  o godz. 10-tej

 

Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych (kompleks działek) stanowiących własność Gminy Gniew.

 

Miasto Gniew, arkusz mapy 20, KW nr GD1T/00016801/5

- działka nr 2/4 o pow. 0.0045 ha,

- działka nr 2/5 o pow. 0.0434 ha,

- działka nr 1/43 o pow.0.2143 ha,

- działka nr 1/44 o pow.0.2369 ha,

- działka nr 1/46 o pow. 1.3621 ha,

- działka nr 1/47 o pow.2.7895 ha,

 

Miasto Gniew, arkusz mapy 20, KW nr GD1T/00037873/3

- działka nr 1/40 o pow.0.4150 ha,

 

Miasto Gniew, arkusz mapy 1, KW nr GD1T/00036144/7

- działka nr 129/1 o pow. 0.0647 ha.

 

Cena wywoławcza - 4.796.924,00 zł (netto).

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie należny podatek VAT.

Obowiązuje  Miejscowy  Plan Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzony Uchwałą nr XLIII/348/22   Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 26 stycznia 2022r.
w sprawie  uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla  terenu  inwestycyjnego w mieście Gniew (Dz. Urz. Woj. Pom. z   3 marca 2022r. poz.828).

Teren oznaczony symbolem 1P/U - teren zabudowy produkcyjnej, składów
i magazynów oraz zabudowy usługowej.

Nieruchomości objęte niniejszym przetargiem są wolne od jakichkolwiek obciążeń, roszczeń, innych ograniczeń i nie jest z nich prowadzone postępowanie egzekucyjne.

O wysokości postąpienia  decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić  mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przystępujący do przetargu winni  wnieść wadium w pieniądzu  w wysokości 10%  licytowanej  ceny wywoławczej  nieruchomości na konto Urzędu Miasta i Gminy Gniew

Nr 11 8346 0005 0000 0231 2000 0003

prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Gniewie  do dnia  4 listopada  2022r. (piątek) włącznie.

Ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu (zewnętrzna
i wewnętrza).

Informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.gniew.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznych zakładka Ogłoszenia - Obrót nieruchomościami.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu  podlega publikacji w gazecie o zasięgu lokalnym oraz w prasie codziennej ogólnokrajowej.

Szczegółowych informacji dot. warunków zagospodarowania i zabudowy nieruchomości można uzyskać w  tut. Urzędzie Miasta i Gminy Gniew  w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Środowiska (pokój nr 207, 208)lub na stronie internetowej  www.gniew.pl  zakładka Geoportal.

Szczegółowych  informacji na temat  przetargu zasięgnąć można w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gniew, 83-140 Gniew, Pl. Grunwaldzki 1 – Referat  Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 203 i nr 204 albo  telefonicznie (58) 530 79 51, 530-79 -52.

 

 

Klauzula informacyjna

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani danych osobowych  jest: Burmistrz Miasta i Gminy Gniew, pl. Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew.

2) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:

• listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy Gniew, Pl. Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew

• tel: (58) 530-79-73

3) Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane   w następujących celach:

• związanych z realizacją podpisanej z Panią umowy,
• związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
• udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
• udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani danych jest:

• niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani żądanie przed  zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),  konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

6) Pozyskane od Pani  dane osobowe mogą być przekazywane:

• podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie,

 • organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,    np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

7) Pani dane nie będą przekazane do państw trzecich.

8) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

• czasu obowiązywania umowy,

• przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,

• okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

9) Ponadto, informujemy, że ma Pani prawo do:

• dostępu do swoich danych osobowych,

• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

• żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,

• przenoszenia swoich danych osobowych,

• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10) W zakresie, w jakim Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

11) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Zobacz inne

Prawo