Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

STARGARD SZCZECIŃSKI, zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34205905

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

STARGARDZKIE TBS SP. Z O.O.

ul. STRUGA 29
73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI

Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Stargard 
na sprzedaż w II przetargu ustnym nieograniczonym

  1. Nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 232
    o pow. 0,7345 wraz z udziałem ½ części działki nr 233 o pow. 0,1523 ha (stanowiącej drogę wewnętrzną), położone w obrębie 23 miasta Stargard na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 710.000,00 zł  (słownie złotych: siedemset dziesięć tysięcy 00/100)

Cena za udział ½ części działki nr 233 (nie podlegająca licytacji) wynosi: 62.000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt dwa tysiące 00/100)

WADIUM – 71.000,00 zł

(słownie złotych: siedemdziesiąt jeden tysięcy 00/100)

  1. Nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 235 o pow. 0,7024 wraz z udziałem ½ części działki nr 233 o pow. 0,1523 ha (stanowiącej drogę wewnętrzną), położone w obrębie 23 miasta Stargard na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 640.000,00 zł(słownie złotych: sześćset czterdzieści tysięcy 00/100)

Cena za udział ½ części działki nr 233 (nie podlegająca licytacji) wynosi: 62.000,00 zł(słownie złotych: sześćdziesiąt dwa tysiące 00/100)

WADIUM – 64.000,00 zł

(słownie złotych: sześćdziesiąt cztery tysiące 00/100)

I przetarg – 05.08.2022r

Nieruchomości są zapisane w księdze wieczystej KW Nr SZ1T/00111729/0. 

Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze. zm.) sprzedaż ww. nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

Zbywca dopuszcza możliwość zmiany ceny nieruchomości, w związku ze zmianą statusu tej nieruchomości przed dniem jej dostawy i brakiem możliwości zastosowania zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Zmiana statusu nieruchomości niezabudowanej innej niż teren budowlany, na nieruchomość gruntową budowlaną, w wyniku uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, wywoła skutek w postaci obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT, a tym samym spowoduje podwyższenie ceny o należny podatek VAT, ustalony według stawki 23 %.

Przeznaczenie nieruchomości:

Działki wchodzą w zakres terenów bez obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego i nie jest objęta procedurą planistyczną.

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego” przyjętym uchwałą Nr XXXIX/418/2018 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 27 lutego 2018 r., obszar na którym zlokalizowane są ww. działki określony został jako rezerwa pod tereny przemysłowe – symbol PP.18a.6.

W dniu 26.02.2019 r. Rada Miejska w Stargardzie podjęła uchwałę Nr IV/61/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard”.

Działki objęte są granicami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Stargard Szczeciński, Kompleks 5, woj. zachodniopomorskie. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia20 października 1994 r. o Specjalnych Strefach Ekonomicznych, zarządzającemu służy prawo pierwokupu w zakresie prawa własności i użytkowania wieczystego położonych na obszarze strefy nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Stargardzkiego TBS - ul. Struga 29 w Stargardzie w sali przetargów w dniu 25 listopada 2022 r. – poz. 1  o godz. 10:00; poz. 2 o godz. 10:30.

Wadium w wyżej określonej wysokości winno  wpłynąć   na  konto Stargardzkiego TBS Sp. z o.o.  w Banku PEKAO S.A. I  O/Stargard Nr 10124039011111000042204466 najpóźniej w dniu 21 listopada 2022 r. 

Wyniki przetargu podlegają zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Stargard.

Prezydent Miasta Stargard  ma prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w pełnym ogłoszeniu wywieszonym na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stargardzie przy ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17 i Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. przy ul. Andrzeja Struga 29  oraz zamieszczonym  w terminie od dnia 23.09.2022 r. do dnia 25.11.2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bipstargard.pl, a także na stronie internetowej www.tbs.stargard.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w:

Urzędzie Miejskim w Stargardzie ul. Stefana Czarnieckiego 17, Biuro Obsługi Klienta, tel. 91 578-42-84;

Stargardzkim TBS Sp. z o.o. przy ul. Struga 29, tel. 91 819-24-45.

Zobacz inne

Prawo