Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

129 827,00 PLN

Icon
Data publikacji

22.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Będzin, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34205587

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Mieszkania/domy

MIASTO BĘDZIN

ul. 11 LISTOPADA 20
42-500 BĘDZIN

PREZYDENT MIASTA BĘDZINA 

WGM.6840.7.2022  

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO 

W dniu 28.10.2022 roku o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie 

odbędzie się pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego: 

  1. Lokal mieszkalny nr 16 przy ulicy J. Sączewskiego 10 w Będzinie o powierzchni użytkowej 49,59 m2, składający się z 2 pokoi, przedpokoju kuchni, spiżarki, łazienki z w.c. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,80 m2. Ze sprzedażą lokalu mieszkalnego związany jest udział 0,02741 w prawie własności nieruchomości wspólnej obejmującej nieruchomość gruntową oraz części wspólne budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali. Lokal jest wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania. Znajduje się na 1 piętrze, II kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, V - kondygnacyjnym. Budynek znajduje się na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 98/4, karta mapy nr 21, obręb Będzin, o powierzchni 750,00 m2, objętej księgą wieczystą Nr KA1B/00025913/7. Przedmiotowy lokal stanowi pustostan, w którym nikt nie jest zameldowany. 

Cena wywoławcza–  129 827,00 zł 

a) cena lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym 

i udziałem w powierzchniach wspólnych – 125 757,00 zł 

b) cena udziału w gruncie – 4 070,00 zł 

Wadium: 13 000,00 zł 

minimalne postąpienie 2 000,00 zł 

Administratorem lokalu jest Administracja Wspólnot Mieszkaniowych MZBM Sp. z o. o. 
ul. Zwycięstwa 10 w Będzinie (tel. 32 775 81 42), która udostępnia przedmiotowy lokal w ramach oględzin. 

Sprzedaż ww lokalu mieszkalnego następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 z późniejszymi zmianami). 

Dla powyższego lokalu nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, o którym mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków 
( t.j. Dz.U.2021.497). 

Lokal nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem innych zobowiązań. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym mogło przysługiwać pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 z późn. zm.) upłynął bezskutecznie dnia 30.07.2021 r. 

Uczestnik, który wygra przetarg, przed podpisaniem aktu notarialnego, będzie zobowiązany uiścić, wynikającą z wylicytowanej ceny nieruchomości: cenę za lokal oraz cenę udziału w gruncie osiągnięte w przetargu. 

Opłaty notarialne i sądowe ponosi kupujący w dniu podpisania aktu notarialnego. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z opodatkowania: podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2021.685 z późn. zm.) 
oraz podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 1g ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2022.111) 

Warunki przystąpienia do przetargu: 

  1. Wpłata wadium w terminie do dnia 25.10.2022 r. 

Wadium wnoszone jest w pieniądzu wyłącznie na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego 
w Będzinie w ING Bank Śląski S.A. Nr 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087. 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu. 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości z uwzględnieniem proporcji ceny składnika budowlanego i ceny gruntu. 

Wadium wpłacone przez uczestników, którzy przetargu nie wygrali zwraca 
się im niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu, jego odwołania, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym. 

Wadium ulega przepadkowi w przypadku, gdy uczestnik, który wygra przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, 
w ustalonym miejscu i terminie lub przystąpi, ale umowa nie zostanie zawarta z przyczyn leżących po stronie nabywcy. 

  1. Złożenie w terminie do dnia 25.10.2022 roku, w Kancelarii Urzędu Miejskiego 
    w Będzinie: 

a) Oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu i regulaminem przetargu 

b) Dowodu wpłaty wadium 

Druk oświadczenia i regulamin przetargu dostępne są w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Będzinie (pok. nr 7). 

Termin zapoznania się ze stanem technicznym lokalu należy uzgodnić telefonicznie 
z Administracją Wspólnot Mieszkaniowych MZBM Sp. z o. o. ul. Zwycięstwa 10 w Będzinie 
(tel. 32 775 81 42) w godzinach pracy tj.: 

poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek – czwartek od 8.00 do 14.00, piątek od 8.00  do 12.00 . 

Na przetarg należy zgłosić się z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem. Osoba występująca w przetargu w imieniu uczestnika przetargu powinna okazać się pełnomocnictwem upoważniającym ją do dokonywania czynności przetargowych. 

Małżonkowie nabywający nieruchomość do majątku wspólnego uczestniczą w przetargu razem. Jeśli jeden z małżonków nie może uczestniczyć w przetargu osobiście, może przed przetargiem  udzielić współmałżonkowi pisemnej zgody na samodzielne dokonywanie przez niego czynności przetargowych. 

Pełnomocnictwo oraz zgoda małżonka mogą zostać udzielone przed przetargiem na piśmie 
w obecności pracownika Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego 
w Będzinie. Pełnomocnictwo oraz zgoda małżonka doręczona Komisji Przetargowej dopiero w dniu przetargu wymaga formy notarialnej. 

Szczegółowych informacji związanych z przetargiem udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Będzinie, od poniedziałku do piątku telefonicznie pod numerem  (32) 267 91 37). Zastrzega się możliwość odwołania lub zmiany terminu przetargu wymienionego 
w niniejszym ogłoszeniu podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. 

Zastrzega się możliwość zmiany miejsca przeprowadzenia licytacji (informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godzinie 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej www.bedzin.pl oraz na drzwiach w budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20). 

Zobacz inne

Prawo