Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

ŚCINAWA, dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34205817

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA ŚCINAWA

ul. RYNEK 17
59-330 ŚCINAWA

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA ŚCINAWY

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Ścinawie uchwały Nr LIV/348/22 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa, zmiana planu miejscowego obejmuje obręb Parszowice, gmina Ścinawa w jego granicach administracyjnych, granicę obszaru objętego zmianą planu miejscowego przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik do ww. uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionej zmiany planu.

Wnioski należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa, ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa, w terminie do dnia 17 października 2022 r. Wnoszący wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

 Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania ww. projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa, ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa, w godzinach pracy urzędu.

Do ww. opracowywanego dokumentu mogą być składane wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 października 2022 r.

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski mogą być wnoszone:

1)   w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa, ul. Rynek 17,  59-330 Ścinawa;

2)  ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa;

3)  za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@scinawa.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Ścinawy.

 

 

Burmistrz Ścinawy

                                                                                                  Krystian Kosztyła

Zobacz inne

Prawo