Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

120 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

22.09.2022

Icon
Termin składania dokumentów

21.10.2022 24 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

DZIERŻONIÓW, dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34205812

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

STAROSTWO POWIATOWE W DZIERŻONIOWIE

ul. RYNEK 27
58-200 DZIERŻONIÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Starosta Dzierżoniowski

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na zbycie udziałów w nieruchomości

I. Opis nieruchomości:

  1. Przedmiotem przetargu jest udział 5021/10000 części w prawie własności budynku administracyjnego i w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Dzierżoniowie przy ul. Stefana Żeromskiego, oznaczonej geodezyjnie w obrębie 0001, Przedmieście jako działka nr 246/7, o powierzchni 0,0578 ha oraz udział 1/2 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej geodezyjnie w obrębie 0001, Przedmieście jako działka nr 246/10,
    o powierzchni 0,0273 ha. Dla powyższych nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, VI Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi odpowiednio księgi wieczyste SW1D/00032136/7 dla działki nr 246/7 oraz SW1D/00032137/4 dla działki nr 246/10.
  2. Działka nr 246/7 zabudowana jest budynkiem administracyjnym obecnie niezagospodarowanym. Budynek w złym stanie technicznym, wymaga pilnego remontu pokrycia dachowego. Działka nr 246/10 stanowi drogę dojazdową do budynku.
  3. Ww. nieruchomości ujęte są w wykazie zabytków, odpowiednio jako ”teren zespołu młyna Hilbertmuhle i budynek administracyjny (przy stajni)”.
  4. Nieruchomość znajduje się na obszarze na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowana Przestrzennego Dzierżoniowa, nieruchomości są położone na obszarze oznaczonym symbolem PP – tereny skoncentrowanej działalności gospodarczej i zaplecza technicznego miasta.

II. Warunki przetargu:

  1. Cena wywoławcza wynosi 120 000 zł netto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy zł) -  Vat zwolniony.
  2. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 24 sierpnia 2022 r. i zakończył wynikiem negatywnym.
  3. Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Rynek 27, II piętro, pokój 201 w dniu 25 października 2022 r. o godzinie 10:00.
  4. Wadium w wysokości 12 000 zł należy wnieść – przelewem na rachunek Starostwa Powiatowego w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie nr konta 46 9527 0007 0026 0837 2000 0002 najpóźniej w dniu  21 października 2022 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została zamieszczona  na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Dzierżoniowie tj. Rynek 27 i Świdnicka 38 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
http://bip.pow.dzierzoniow.pl w dziale „oferty inwestycyjne”. Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości ul. Świdnicka 38 pokój 12 (parter) tel. 74 832-36-65 oraz 74 832-36-63.

 

Zobacz inne

Prawo