Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

ŚWILCZA, podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34205703

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA ŚWILCZA

ul. ŚWILCZA 168
36-072 ŚWILCZA

            Świlcza, dnia 23 września 2022r

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY ŚWILCZA

o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Obszar Strategiczny” w miejscowości Bratkowice i Mrowla.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2022r. poz. 503 z późn.zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Świlcza uchwały Nr LII/438/2022 z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Obszar Strategiczny” w miejscowości Bratkowice i Mrowla, gmina Świlcza.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. projektu planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w formie papierowej na adres w siedzibie Urzędu Gminy Świlcza,  Świlcza 168, 36-072 Świlcza lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ug.swilcza@intertele.pl, w terminie do dnia 24 października 2022 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania ww. projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Świlcza, w godzinach pracy urzędu. Do opracowywanego projektu dokumentu mogą być składane wnioski. Wnioski należy składać do Wójta Gminy Świlcza. Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać wnioski z zakresu ochrony środowiska, w terminie do dnia 24 października 2022 r. w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: ug.swilcza@intertele.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Świlcza.

Wójt  Gminy  Świlcza

Klauzula informacyjna przy procedowaniu opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Przy wykonywaniu czynności związanych z:

przyjmowaniem wniosków do sporządzanego  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503), zwanej dalej ustawą;

sporządzeniem projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, rozpatrując wnioski zgodnie z art.  17 pkt 4 ustawy;

wyłożeniem projektu sporządzanej  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego do publicznego wglądu i organizowaniem dyskusji publicznej zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy;

wnoszeniem uwag do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie z art. 17 pkt 10;

przedstawieniem radzie gminy projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wraz z listą nieuwzględnionych uwag, zgodnie z art. 17 pkt 14 ustawy;

obowiązują zasady przedstawione poniżej:

INFORMACJA O ZASADACH PRETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Kto wykorzystuje dane: Wójt Gminy Świlcza; Kontakt: Świlcza 168, 36-072 Świlcza; e-mail: ug.swilcza@intertele.pl Pytania, wnioski, inspektor ochrony danych: iod-kontakt@swilcza.com.pl; Cel wykorzystywania danych: sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, realizacja powszechnego prawa do wglądu do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, wydawanie wypisów i wyrysów,  rozliczenie opłat skarbowych, dokonywanie wezwań i zawiadomień; Przysługujące prawa: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uwaga: jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od ich właściciela, prawo dostępu do danych przysługuje mu wyłącznie wówczas, gdy nie narusza to prawi i wolności osoby, od której te dane pozyskano. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych nie wpływa na przebieg i wynik postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych. Polityka prywatności: http://www.swilcza.com.pl zakładka „Klauzula informacyjna".

 

Zobacz inne

Prawo