Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

ŚWILCZA, podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34205709

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA ŚWILCZA

ul. ŚWILCZA 168
36-072 ŚWILCZA

Świlcza, dnia 23 września 2022r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY ŚWILCZA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza

(tereny położone w obrębie Bratkowice i Mrowla)                

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Świlcza uchwały Nr LII/437/2022 z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza, zgodnie z załącznikami graficznymi do uchwały (tereny położone w obrębie Bratkowice i Mrowla).

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. projektu zmiany studium. Wnioski należy składać na piśmie w formie papierowej na adres siedziby Urzędu Gminy Świlcza,  Świlcza 168, 36-072 Świlcza lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ug.swilcza@intertele.pl, w terminie do dnia 24 października 2022 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania ww. projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Świlcza, w godzinach pracy urzędu. Do opracowywanego projektu dokumentu mogą być składane wnioski. Wnioski należy składać do Wójta Gminy Świlcza. Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać wnioski z zakresu ochrony środowiska, w terminie do dnia 24 października 2022 r. w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: ug.swilcza@intertele.pl. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Świlcza.

Wójt  Gminy  Świlcza

mgr inż. Adam Dziedzic

Klauzula informacyjna przy procedowaniu opracowania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza

Przy wykonywaniu czynności związanych z:

  1. przyjmowaniem wniosków do sporządzanej  zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza, zgodnie z art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503), zwanej dalej ustawą;
  2. sporządzeniem projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza, rozpatrując wnioski zgodnie z art.  11 pkt 3 ustawy;
  3. wyłożeniem projektu sporządzanej  zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza do publicznego wglądu i organizowaniem dyskusji publicznej zgodnie z art. 11 pkt 7 ustawy;
  4. wnoszeniem uwag do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza, zgodnie z art. 11 pkt 8;
  5. przedstawieniem radzie gminy projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza wraz z listą nieuwzględnionych uwag, zgodnie z art. 11 pkt 9 ustawy;

obowiązują zasady przedstawione poniżej:

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Kto wykorzystuje dane: Wójt Gminy Świlcza; Kontakt: Świlcza 168, 36-072 Świlcza; e-mail: ug.swilcza@intertele.pl Pytania, wnioski, inspektor ochrony danych: iod-kontakt@swilcza.com.pl; Cel wykorzystywania danych: sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza, realizacja powszechnego prawa do wglądu do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza, wydawanie wypisów i wyrysów,  rozliczenie opłat skarbowych, dokonywanie wezwań i zawiadomień; Przysługujące prawa: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uwaga: jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od ich właściciela, prawo dostępu do danych przysługuje mu wyłącznie wówczas, gdy nie narusza to prawi i wolności osoby, od której te dane pozyskano. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych nie wpływa na przebieg i wynik postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych. Polityka prywatności: http://www.swilcza.com.pl zakładka „Klauzula informacyjna"

 

 

Zobacz inne

Prawo