Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

RADOM, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34205993

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA - Company Logo

ul. ŻEROMSKIEGO 53
26-600 RADOM

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Potkanów – etap I”

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503)

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Potkanów - etap I”.

Wyłożenie nastąpi w dniach od 03.10.2022 r. do 25.10.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu, wejście od strony ul. Żeromskiego 53 (przedsionek na parterze), w dni robocze w godzinach pracy urzędu, a także przez udostępnienie
ww. dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.radom.pl oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej www.mpu.radom.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu: 04.10.2022 r. (wtorek) o godzinie 16:00 w namiocie konsultacyjnym na placu przed Urzędem Miejskim w Radomiu przy wejściu od strony ul. Żeromskiego 53, z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu może wnieść uwagi. Uwagi do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy składać do Prezydenta Miasta Radomia ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom lub na adres e-mail Miejskiej Pracowni Urbanistycznej mpu@mpu.radom.pl, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie do dnia 09.11.2022 r.

Jednocześnie informuję, że Prezydent Miasta Radomia na mocy art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) po pozytywnych uzgodnieniach z Regionalnym Dyrektorem Ochrony  Środowiska w Warszawie (pismo z dnia 23.05.2022 r., znak:  WOOŚ-III.410.1011.2021.JDR) oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Radomiu (pismo z dnia 29.12.2021 r. znak: ZNS.4800.14.2021), obwieszczeniem z dnia 01.06.2022 r. znak: MPU-X.413.115.2021.MG odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu zmiany planu miejscowego.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Radomia.

Prezydent Miasta Radomia

 

Zobacz inne

Prawo