Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.09.2022

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

07.10.2022 10 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WARSZAWA, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34205783

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Upadłość

KLIENT SERWISU

WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: nr tel. 661-511-181 lub e-mail: syndyk.biuro@wp.pl.

O G Ł O S Z E N I E    
    Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki za cenę nie niższą niż 2.505.845,68 zł (dwa miliony pięćset pięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych 68/100) prawo własności nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę nr 213/14 o pow. 1,1693 ha, położoną w Brzozie, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr BY1B/00072977/1 wraz z ruchomościami stanowiącymi min. materiały do obróbki metalu (tj. prasy mimośrodowe, krawędziowe oraz hydrauliczne, wiertarki stołowe, spawarki, frezarki i szlifierki); konstrukcje wiaty magazynowej; meble biurowe oraz warsztatowe; wózek widłowy i samochody – zgodnie ze stanem na dzień 16.09.2022 r., który może ulec zmianie z tym zastrzeżeniem, że:
-   nabywca zobowiąże się do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy,
- cena uzgodniona z nabywcą zostanie uiszczona w całości na rachunek masy upadłości przed zawarciem umowy sprzedaży.
Cena nieruchomości wynosi 2.200.000 zł, natomiast cena ruchomości wynosi 305.845,68 zł; łączna cena zakupu wynosi 2.505.845,68 zł i nie jest objęta podatkiem VAT.
Warunkiem nabycia nieruchomości jest złożenie przez oferenta oświadczenia woli nabycia za cenę 305.845,68 zł ruchomości, które wymienione zostały w spisie inwentarza z dnia 8.04.2021 r. pod poz. 4.4., 4.5., 4.6. oraz 4.7.
Oferty dotyczące nabycia nieruchomości wraz z ruchomościami powinny zostać przesłane na adres biura syndyka, ul. Niecała 33, 85-516 Bydgoszcz do dnia 7.10.2022 r. - decyduje data wpływu.
Do oferty należy załączyć potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 10% ceny nieruchomości i ruchomości, które powinno wpłynąć na rachunek masy upadłości numer: 37 1540 1027 2102 0004 5762 0001 do dnia 6.10.2022 r. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. W przypadku odrzucenia danej oferty wadium zostaje zwrócone.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.10.2022 r. W przypadku złożenia zbliżonych cenowo ofert, może zostać przeprowadzona licytacja ustna lub pisemna pomiędzy oferentami.
Wybrany oferent w terminie 14 dni od dnia poinformowania o wyborze jego oferty zobowiązany jest do wpłaty całej kwoty za zakup nieruchomości na konto masy upadłości.
Zawarcie umowy sprzedaży z nabywcą nastąpi w terminie 60 dni od daty wpłaty całej ceny.
W sprawie dodatkowych informacji prosimy wyłącznie o  kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–14.00, pod nr tel. 661-511-181 lub e-mail: syndyk.biuro@wp.pl.
Opis i oszacowanie nieruchomości oraz ruchomości można uzyskać na wniosek poprzez pocztę elektroniczną.
Oferta powinna zawierać pełne dane nabywcy, numer telefonu, adres e-mail, oferowaną cenę (także słownie), akceptację wszystkich warunków sprzedaży, informację, że oferent zapoznał się z przedmiotem sprzedaży pod względem faktycznym i prawnym oraz operatem szacunkowym nieruchomości, oraz że nie wnosi żadnych zastrzeżeń.
Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

Zobacz inne

Prawo