Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

195 775,00 PLN

Icon
Data publikacji

04.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Pudlikajmy, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34213690

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

Icon
Tryb postępowania

Sprzedaż z wolnej ręki

KLIENT SERWISU

Syndyk Mas Upadłości w postępowaniu upadłościowym Jerzego Pradiuszyk i Bożeny Pradiuszyk – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Olsztynie V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp „of” 68/21, ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki składników mas upadłości Jerzego i Bożeny Pradiuszyk w postaci przypadających Upadłym udziałów 1/2 części w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewid. o nr 28 z obrębu 0038 Pudlikajmy, o powierzchni 7,6470 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej ok. 116 m2 i czterema budynkami gospodarczymi, położonej w miejscowości Pudlikajmy, gmina Górowo Iławeckie, powiat bartoszycki, województwo warmińsko – mazurski, dla której Sąd Rejonowy w Bartoszycach V Wydział Gospodarczy prowadzi księgę wieczystą o nr OL1Y/00005458/0.  

Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi 195 775,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych).

Oferty należy składać w terminie do dnia 05 grudnia 2022 roku godz. 15:30 na adres Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do ww. Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.

Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 19 578,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym termin składania ofert (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie rachunku bankowego masy upadłości Jerzego i Bożeny Pradiuszyk kwotą wskazaną powyżej najpóźniej do końca wskazanego dnia). Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Jerzego Pradiuszyk o nr  PL88 1050 1025 1000 0092 8493 8900 z dopiskiem „Wadium – sygn. akt V GUp „of”  68/21 – udziały w działce nr 28, Pudlikajmy 12”.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, w dniu 07 grudnia 2022 roku o godzinie 10:00. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki określone w Regulaminie sprzedaży, Syndyk zarządzi przeprowadzenie Aukcji wśród wszystkich oferentów, których oferty nie zostały odrzucone.

Szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu sprzedaży zostały wyrażone w Operacie szacunkowym sporządzonym przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Artura Olczaka z dnia 2 listopada 2021 roku, który to operat zostanie udostępniony do wglądu w formie skanu, w odpowiedzi na wniosek o jego udostępnienie skierowany na adres email Kancelarii Syndyka: kancelaria@saltarski.com.

Regulamin sprzedaży, w którym określone zostały m.in. wymagania dotyczące treści złożonych ofert i trybu procedowania w zakresie złożonych ofert oraz wzór oferty nabycia udziałów w prawie współwłasności ww. nieruchomości, są dostępne do pobrania na stronie internetowej Syndyka www.saltarski.com.

Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Wszelkiego rodzaju zapytania o przedmiot i warunki sprzedaży oraz uzgodnienie terminu dokonania oględzin nieruchomości, przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.     

Zapraszam do udziału w sprzedaży

Syndyk Tycjan Saltarski

Zobacz inne

Prawo