Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

02.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

MIRKÓW, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34214119

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA DŁUGOŁĘKA

ul. ROBOTNICZA 12
55-095 MIRKÓW

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Borowa – MPZP BOROWA IV, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny

oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), a także w nawiązaniu do podjętej przez Radę Gminy Długołęka uchwały Nr XXIX/338/21 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Borowa – MPZP BOROWA IV, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 14.11.2022 r. do 19.12.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Długołęce, ul. Robotnicza 12, 55-095 Długołęka, w godzinach pracy urzędu, a także w formie elektronicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długołęka pod adresem: https://dlugoleka.bip.net.pl/?c=257.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19.12.2022 r. o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy w Długołęce, ul. Robotnicza 12, 55-095 Długołęka, z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych.

Niniejsze obwieszczenie podlega publikacji w dniu 02.11.2022 r. w formie elektronicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długołęka pod adresem: https://dlugoleka.bip.net.pl/?c=255https://dlugoleka.bip.net.pl/?c=215 oraz na stronie internetowej pod adresem: https://gmina.dlugoleka.pl/aktualnosci/, a także w formie wydrukowanej i wywieszonej na:

  • tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Długołęka
  • tablicach ogłoszeń w miejscowości Borowa

oraz ogłoszeniu w dniu 02.11.2022 r. w miejscowej prasie.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 40 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Długołęka, ustnie do protokołu, bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy na adres: gmina@gmina.dlugoleka.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.01.2023 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Długołęka.

Proces wyłożenia będzie zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi z zakresu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.

 

Wójt Gminy Długołęka

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Wójt Gminy Długołęka. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie www.dlugoleka.bip.net.pl w zakładce Ochrona danych osobowych.

Zobacz inne

Prawo